CAT
CAS
 » Espai col·legial » Registre de clíniques » Alta

Alta

En virtut del Conveni signat en data 8 de maig de 2001 amb el Departament de la Generalitat Catalunya competent en matèria de Salut, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya té encomanada la recepció de les sol·licituds d’inscripció i la verificació dels requisits mínims que estableix l’Ordre de 21 de juliol de 1994, per la qual es crea el Registre de Clíniques Dentals i es regula el procediment i els requisits mínims que han de complir les clíniques dentals per a la seva inscripció.

Aquesta encomana no suposa l’alterament o la cessió de la titularitat de les competències de la Generalitat ni els elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat del Departament de la Generalitat competent en matèria de Salut dictar els actes i resolucions relatius a la inscripció de les clíniques dentals al Registre de Clíniques i Consultoris dentals de la Generalitat de Catalunya.

Els expedients s’incoaran d’acord amb la data d’entrada de la sol·licitud i la seva tramitació seguirà l’ordre d’incoació.

ALTA

Per donar d’alta una clínica dental al Registre de clíniques dentals del Departament de Salut (Generalitat de Catalunya), cal descarregar els impresos de sol·licitud que vegeu a la pàgina i que també trobareu a la secretaria del Col·legi.

Un cop emplenats, s’han de presentar, per duplicat, a la secretaria del Col·legi, amb la resta de documents que surten esmentats, i amb l’ordre següent:

* Instància de sol·licitud ( Word – Pdf ) formalitzada, on consti:

* La relació de l’utillatge i béns d’equip i activitat.

* La relació de la plantilla que prestarà els serveis amb menció del responsable sanitari.

* DNI del sol·licitant.

* Contracte d’arrendament o escriptura de propietat del local

* Si es tracta d’una societat, adjuntar-ne el CIF, l’escriptura de constitució i aquells documents  que justifiquen la condició del sol·licitant.

* Plànol de situació i planta de la clínica dental signat per un tècnic, acreditant la col·legiació de l’esmentat tècnic en un Col·legi Professional (han de ser originals o còpies compulsades).

* Dels professionals: còpia dels títols acadèmics (degudament homologat), DNI, contracte laboral amb la clínica (si treballa per compte d’altri) o compromís d’actuació professional (si treballa per compte propi) , i certificat de col·legiació del COEC dels odontòlegs o  estomatòlegs que treballen al centre.

* Gestió dels residus sanitaris:
* Alta com a Productor de residus sanitaris.
* Fitxa d’acceptació de residus, i contracte amb l’empresa transportista de residus.
* Full matriu del Llibre Vermell de control de recollida de residus sanitaris.

* Gestió i tractament de la informació de pacients:
* Model d’Història Clínica i consentiments informats.
* Declaració certificant l’existència d’un registre de pacients atesos.
Farmaciola
Asèpsia en Odontologia

* Sistema de protecció de radiacions:
* Instància de legalització dels equips de raigs X.
* Còpia del contracte i supervisió del dosímetre.
* Còpia de les llicències del director/supervisor i dels operadors acreditats per manipular  instal·lacions radiològiques pel Consell de Seguretat Nuclear.
* Elaboració i presentació del Programa de garantia i qualitat i Manual de Procedimients.

Full oficial queixa, reclamació, denúncia
Més informació:
Llista de fàrmacs recomanats pel Departament de Salut i el Col·legi

Protocol d’esterilització. Tota clínica dental haurà de disposar de protocols escrits i actualitzats on s’especifiqui el procediment i els materials emprats en el procés. Els professionals que hi treballen han de garantir l’esterilització del material i l’equipament emprat en el centre. Si l’esterilització es realitza per mitjans propis, s’adequarà a les recomanacions establertes per a la prevenció de les infeccions als consultoris dentals (recollit al pòster i llibre Asepsia, del Dr. Joaquín Porta Jorba i al llibre  Prevenció de les exposicions accidentals a sang i material biològic, del Departament de Salut).

Equip de reanimació. Tota clínica dental haurà de disposar en cas que es produeixi una emergència cardiorespiratòria, i també en cas de complicació durant la cirurgia, d’un equip de reanimació.

Unitats tècniques de protecció radiològica autoritzades (Catalunya):
* UTPR, c. Balmes, 205 5-1, 08006 Barcelona
* Senusa (Servicios Nucleares, s.a.), ptge. Vicent Martín, 13 de Barcelona
* Acpro, s. l. (Asesoría y Control en Protección Radiológica), c. Rafael Batlle, 24 3r de
Barcelona
* ICICT, s. a., Mas Blau, Edif. Océano, c. Garrotxa, 10-12 del Prat de Llobregat
* ECA (Entidad Colaboradora de la Administración, SAU), c. Terré, 11-19 de Barcelona

Funcions del Responsable Sanitari

Pàgines web de cerca

Gestió dels residus sanitaris

Cartells obligatoris a la clínica dental

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO