CAT
CAS
 » Espai col·legial » Registre de clíniques » Baixa, canvi de titularitat i trasllats

Baixa, canvi de titularitat i trasllats

En virtut del Conveni signat en data 8 de maig de 2001 amb el Departament de la Generalitat Catalunya competent en matèria de Salut, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya té encomanada la recepció de les sol·licituds d’inscripció i la verificació dels requisits mínims que estableix l’Ordre de 21 de juliol de 1994, per la qual es crea el Registre de Clíniques Dentals i es regula el procediment i els requisits mínims que han de complir les clíniques dentals per a la seva inscripció.

Aquesta encomana no suposa l’alterament o la cessió de la titularitat de les competències de la Generalitat ni els elements substantius del seu exercici, essent responsabilitat del Departament de la Generalitat competent en matèria de Salut dictar els actes i resolucions relatius a la inscripció de les clíniques dentals al Registre de Clíniques i Consultoris dentals de la Generalitat de Catalunya.

Els expedients s’incoaran d’acord amb la data d’entrada de la sol·licitud i la seva tramitació seguirà l’ordre d’incoació.

Baixa, canvi de titularitat i trasllat

Per sol·licitar el tancament, venda i canvi de titular d’un centre, cal presentar la documetació següent segons cada cas:

Tancament d’un centre

Instància de sol·licitud

* Document acreditatiu de la condició del sol·licitant, com a representant de la clínica dental, on consti el nom i el telèfon d’aquesta persona.

* Declaració escrita on s’expressin:
* Les raons de la desaparició de la clínica dental, aportant un calendari de proposta per dur
a terme el procés.
* Destinació o desmantellament dels equips de raigs X.
* Destinació dels historials clínics.

Trasllat d’un centre

–          Instància de sol·licitud formalitzada ( Veure pdf ).
–          DNI del sol·licitant.
–          Contracte d’arrendament o escriptura de propietat del local.
–          Si es tracta d’una societat, adjuntar-ne el CIF, l’escriptura de constitució i aquells documents  que justifiquen la condició del sol·licitant.
–          Plànol de situació i planta de la clínica dental signat per un tècnic, acreditant la col·legiació de l’esmentat tècnic en un Col·legi Professional (han de ser originals o còpies compulsades).
–          Dels professionals: còpia dels títols acadèmics (degudament homologat), DNI, contracte laboral amb la clínica (si treballa per compte d’altri) o compromís d’actuació professional (si treballa per compte propi) , i certificat de col·legiació del COEC dels odontòlegs o  estomatòlegs que treballen al centre.
–          Gestió dels residus sanitaris:

Alta com a Productor de residus sanitaris.

Fitxa d’acceptació de residus, i contracte amb l’empresa transportista de residus.

Full matriu del Llibre Vermell de control de recollida de residus sanitaris.

–          Gestió i tractament de la informació de pacients:

Model d’Història Clínica i consentiments informats.

Declaració certificant l’existència d’un registre de pacients atesos.

Farmaciola

Protocol de neteja de la clínica i nom de la persona responsable, i protocol del sistema d’esterilització i control del material esterilitzat així com que realitza un registre físic, químic i biològic.

–          Sistema de protecció de radiacions:

Instància de legalització dels equips de raigs X.

Còpia del contracte i supervisió del dosímetre.

Còpia de les llicències del director/supervisor i dels operadors acreditats per manipular  instal·lacions radiològiques pel Consell de Seguretat Nuclear.

Elaboració i presentació del Programa de garantia i qualitat i Manual de Procediments.

–          Full oficial queixa, reclamació, denúncia

Legislació específica aplicable:

* Ordre de 21 de juliol de 1994, per la qual es crea el Registre de clíniques dentals i es regula  el procediment i els requisits que han de complir les clíniques dentals per a la seva inscripció. (DOGC 1931, de 8 del 8 de 1994) (Correcció d’errates en el DOGC 1962, de 21 del 10 de  1994)

Canvi de titular en cas de venda o traspàs

*Instància de sol·licitud (PDF)
* La relació de l’utillatge i béns d’equip i activitat.
* La relació de la plantilla que prestarà els serveis amb menció del responsable sanitari.

* Més la resta de documents que es demanen per un “alta”, adjuntant, també, el contracte de  traspàs i/o compravenda de la clínica dental, a més del DNI de l’antic titular (en cas de societat,
caldrà presentar-ne l’escriptura).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO