CAT
CAS
 » Espai col·legial » Gestió i tràmits » Col·legiacions – Alta

Col·legiacions – Alta

Per sol·licitar l’Alta com a col·legiat o col·legiada al COEC, cal reservar cita prèvia mitjançat aquesta aplicació: RESERVA DE CITA

L’horari de Col·legiacions és de dilluns a dijous, de 9 a 14 hores. 

Atenció: no s’atorgaran números de col·legiat entre el 25 de juliol i el 5 de setembre de 2019, ambdòs inclosos, sense excepcions. Això vol dir que si teniu previst iniciar l’activitat professional durant aquest periode, és imprescindible que hagueu obtingut abans el vostre número de col·legiat.

Tanmateix, durant aquest periode, igualment podreu demanar la cita prèvia, venir al COEC i iniciar la sol·licitud de col·legiació. En aquest cas, el tràmit finalitzarà quan se us atorgui el número, que se us comunicarà a partir del 6 de setembre en endavant. Iniciar el tràmit a l’agost no us suposarà penalització econòmica, ja que:

  • la quota col·legial es comença a pagar a partir de que s’atorga el número de col·legiat,
  • els drets de col·legiació es paguen en el moment d’iniciar la sol·licitud, presencialment, el dia de la cita.

El dia de la cita, s’inicia el tràmit de col·legiació: l’interessat ha de personar-se al COEC per emplenar i signar els formularis d’alta, aportant tota la documentació necessària (relacionada a continuació). No serà possible iniciar la sol·licitud de col·legiació si manca qualsevol dels documents.

La col·legiació finalitzarà quan se us comuniqui per correu electrònic quin és el vostre número de col·legiat, desprès de la tramitació del vostre expedient. Fins llavors, no podreu exercir.

Per aquells candidats a col·legiar-se que tenen el resguard de títol obtingut aquest curs 2017-2018, cal que aportin, a més del resguard d’haver pagat l’esmentat títol (al document consta com a “drets d’expedició del títol”) el certificat substitutori del títol al qual ha de constar necessàriament el Codi de verificació del Registre Nacional de Títols. Aquest Codi de verificació és necessari per col·legiar-se i sense el mateix no es pot procedir a la col·legiació. 


NOTES IMPORTANTS  A TENIR EN COMPTE:

  • Tota la documentació ha de ser original– les fotocòpies es fan i es compulsen al COEC.  Sí que cal aportar còpia compulsada en cas de documents originals de mida superior a DinA3 (acompanyant l’original).
  • Tots els documents que no constin en llengua oficial (castellà o català), és necessari aportar juntament amb l’original, una traducció jurada del mateix.
  • El Certificat Negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals ha de tenir una antiguitat màxima de 3 mesos.
  • Nota informativa sobre el principi de col·legiació única. Domicili únic o principal (Veure PDF).
  • Per a qualsevol dubte específic sobre la documentació i el tràmit de col·legiació que no quedi resolt en aquesta web, podeu contactar amb la Secretaria del COEC.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:


1- ACREDITACIÓ D’IDENTITAT:

ESPANYOLS:

· DNI vigent

COMUNITARIS
· Certificat del N.I.E. (document emès per la Direcció General de la Policia) o en el seu defecte,  Targeta del N.I.E.,
més:
· Passaport vigent o, en el seu defecte, document identificatiu del seu país.

NO COMUNITARIS
· Certificat del N.I.E. (document emès per la Direcció General de la Policia) o en el seu defecte, Targeta del N.I.E.,
més:
· Targeta de Residència i treball en vigor, i
· Passaport vigent.

2- TITULACIÓ

· Títol original  (o en el seu defecte, els recent llicenciats, aportar el Resguard del títol universitari -original o certificat digitalment).

· En cas de titulació estrangera: cal aportar original del títol (i traducció jurada si és en idioma diferent de l’espanyol) més la Credencial del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, reconeixent que l’interessat reuneix les condicions de formació requerides (homologació o bé reconeixement de títol obtingut a la Unió Europea).

3- FOTOGRAFIES: dues fotografies actuals mida carnet.

4- CERTIFICAT NEGATIU DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS (emès en els darrers 3 mesos)

5- DOMICILIACIÓ BANCÀRIA (IBAN): imprès d’Ordre de Domiciliació SEPA per emplenar i signar en cas que el sol·licitant no sigui el titular del compte bancari, adjuntant còpia del DNI del titular. El compte haurà de ser necessàriament d’una sucuarsal bancària situada a l’Estat Espanyol.

6- En cas d’haver exercit com a dentista anteriorment: s’aportarà un Certificat expedit per l’autoritat competent (Col·legi Professional, Associació Professional o Institució) de l’últim país en el qual s’hagi exercit, en el qual s’acrediti l’haver aixecat les càrregues annexes, haver complert correctament amb l’ètica i reglaments professionals, i no trobar-se inhabilitat o suspès expressament per a l’exercici de la professió de dentista, a virtut de resolució judicial o corporativa ferma.

7- ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. Obligatori contractar-la per a l’exercici de la professió. Haurà de:

· Adherir-se a la pòlissa col·lectiva que el COEC té concertada (IMPRESOS A SECRETARIA COEC)

o bé

· Presentar la documentació acreditativa de tenir contractada una pòlissa de R.C. ( presentar còpia de la pòlissa i últim rebut de pagament).

En el cas de nous col·legiats, fins que no disposeu del número de col·legiació i no pogueu contractar una pòlissa, haureu de presentar un certificat de la companyia escollida conforme adquiriu el compromís de subscriure la seva pòlissa una vegada sigueu col·legiats.
Desprès de col·legiar-vos serà obligatori que aporteu al COEC en termini màxim de 2 mesos, còpia de la pòlissa i el rebut pagat.

8- PAGAMENT DELS DRETS ECONÒMICS DE COL·LEGIACIÓ: es fa el mateix dia de la cita, al COEC, amb targeta de crèdit o ingrés al Banc.

9- EMPLENAR I SIGNAR PERSONALMENT ELS IMPRESOS facilitats en la Secretaria del COEC al moment de lliurar la documentació el dia de la cita. Aquests documents han de ser signats pel propi interessat de forma presencial.

 

CATEGORIES

COL·LEGIATS EN EXERCICI

Seran col·legiats “en exercici” tots els professionals que practiquin l’odontostomatologia, exercint-la en pacients.

COL·LEGIATS SENSE EXERCICI

Seran col·legiats “sense exercici” els professionals que desitgen pertànyer al Col·legi i no exerceixen la professió, o els professionals amb títol estranger que, per motius d’ampliació d’estudis al nostre país, i avalats per alguna institució nacional amb capacitat docent, demanin d’inscriure’s al Col·legi, o els professionals que per ampliació d’estudis o experiència professional, vulguin marxar temporalment fora del país.

COL·LEGIATS EXEMPTS DE QUOTES

Veure l’apartat Salut i Protecció Social – Reducció de Quotes

 

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Urgències dentals
Agost 2019
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO