CAT
CAS
 » Espai col·legial » Gestió i tràmits » Col·legiacions – Alta

Col·legiacions – Alta

Per sol·licitar l’alta, cal venir en persona a les oficines del Col·legi, emplenar els impresos corresponents de sol·licitud de col·legiació, i presentar la documentació (original). L’horari de col·legiacions és de dilluns a dijous, de 9 a 14 hores.

Del 17/07 al 15/09 cal reservar cita prèvia mitjançat aquesta aplicació: RESERVA DE CITA


 

DOCUMENTS

· Títol Original i fotocòpia del mateix (o en defecte d’això certificació segellada d’haver sol·licitat l’expedició del títol per la Universitat corresponent)

· Original i fotocòpia de la Credencial del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, reconeixent que l’interessat reuneix les condicions de formació requerides (HOMOLOGACIÓ, EN CAS QUE EL TÍTOL SIGUI ESTRANGER).

· 2 fotografies grandària carnet, actuals.

· En cas d’haver exercit com a Dentista anteriorment, s’aportarà un Certificat expedit per l’autoritat competent (Col·legi Professional, Associació Professional o Institució) de l’últim país en el qual s’hagi exercit, en el qual s’acrediti l’haver aixecat les càrregues annexes, haver complert correctament amb l’ètica i reglaments professionals, i no trobar-se inhabilitat o suspès expressament per a l’exercici de la professió de dentista, a virtut de resolució judicial o corporativa ferma.

· Certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals (validesa: 3 mesos)

· Domiciliació Bancària (IBAN).

· Justificant d’ingrés bancari dels DRETS ECONÒMICS DE COL·LEGIACIÓ

· Emplenar els impresos facilitats en la Secretaria al moment de lliurar la documentació. Aquests documents han de ser signats pel propi interessat de forma presencial.

· Assegurança de Responsabilitat Civil: Haurà:

O bé subscriure’s a la pòlissa concertada pel Col·legi (IMPRESOS A SECRETARIA COEC)

O bé si ja tingués contractada una pòlissa de R.C., portar fotocòpia i últim rebut de pagament. (Obligatori per a l’exercici de la professió).

ESPANYOLS

Original i fotocòpia del D.N.I.

COMUNITARIS

· Certificat del N.I.E. (Document emès per la direcció general de la Policia) o en defecte d’això original i fotocòpia de la Targeta del N.I.E.

· Original i fotocòpia del Passaport vigent o, en el seu defecte, original i fotocòpia del document identificatiu del seu país.

NO COMUNITARIS

· Certificat del N.I.E. (Document emès per la Direcció general de la Policia) o en defecte d’això original i fotocòpia de la Targeta del N.I.E.

· Original i fotocòpia de la Targeta de Residència i treball en vigor.

· Original i fotocòpia del Passaport vigent.

NOTES IMPORTANTS

· LES FOTOCÒPIES ES COMPULSARAN EN LA SECRETARIA DEL COL·LEGI.

· TOTS ELS DOCUMENTS PRESENTATS TINDRAN UNA ANTIGUITAT INFERIOR A TRES MESOS.

· DE TOTS ELS DOCUMENTS QUE NO CONSTIN EN CASTELLÀ O LLENGUA OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA QUE ES TRACTI, HAURÀ D’APORTAR-SE, AL COSTAT DEL MATEIX, UNA TRADUCCIÓ REALITZADA PER UN TRADUCTOR JURAT.

CATEGORIES

COL·LEGIATS EN EXERCICI

Seran col·legiats “en exercici” tots els professionals que practiquin l’odontostomatologia, exercint-la en pacients.

COL·LEGIATS SENSE EXERCICI

Seran col·legiats “sense exercici” els professionals que desitgen pertànyer al Col·legi i no exerceixen la professió, o els professionals amb títol estranger que, per motius d’ampliació d’estudis al nostre país, i avalats per alguna institució nacional amb capacitat docent, demanin d’inscriure’s al Col·legi, o els professionals que per ampliació d’estudis o experiència professional, vulguin marxar temporalment fora del país.

COL·LEGIATS EXEMPTS DE QUOTES

Mèrits
Per acollir-se a la categoria de mèrit (a partir de 70 anys, més de 35 anys de col·legiació i no tenir cap antecedent disciplinari), caldrà fer un escrit sol·licitant aquesta modalitat, juntament amb l’exempció de quotes i, si escau, la baixa de la pòlissa de responsabilitat civil (cas de tenir-la a través del Col·legi). Aquesta categoria col·legial, assolida per edat, és compatible amb l’exercici professional que permeti l’estat psicofísic del col·legiat.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Urgències dentals
Agost 2017
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO