CAT
CAS
 » Espai col·legial » Comissions del COEC » Comissió Deontològica

Comissió Deontològica

La Comissió de Deontologia del COEC assessora de la Junta de Govern en les qüestions relatives a l’ètica odontoestomatològica i la deontologia professional.

Està integrada per 6 membres designats per l’actual Junta de Govern , que són:

Dr. Javier Torres Polo
Dr. Miguel Ángel Carreño Hernández
Dr. Manuel Piñera Penalva
Dr. Armando Badet de Mena
Dr. Antoni Gómez Jiménez

Data d’actualització: 2 de novembre de 2018

Entre les seves funcions principals es troben:

Assessorar a la Junta de Govern en els àmbits de l’ètica i la deontologia

Vetllar per la revisió i l’actualització del Codi de Deontologia

Promoure la formació i la difusió de l’ètica i la deontologia odontoestomatològica entre els col·legiats

Identificar i promoure el debat i la presa de posició davant de situacions noves de la pràctica professional que plantegen dilemes morals.

La Comissió és reuneix de forma ordinària amb caràcter mensual per:

Analitzar i contestar les consultes dels col·legiats sobre l’actuació professional en situacions potencialment conflictives.

Informar a la Junta de Govern si s’està d’acord amb la qualificació de la falta i de la sanció que proposa l’instructor d’un expedient disciplinari.

Aconsellar sobre la conveniència o no d’incoar un expedient disciplinari quan la Junta de Govern ho sol·licita.

Redactar l’esborrany dels documents de posició a proposta de la Junta de Govern.

Redactar i publicar la resolució d’expedients disciplinaris en el BIC pel seu valor pedagògic i amb finalitat preventiva.

Assesorar a la Junta sobre matèria de publicitat de clíniques dentals i, en general, sobre casos de competència deslleial.

Promoure accions encaminades a la millora de l’exercici de la professió en matèria ètica-deontologica.

Col·laborar en la formació dels col·legiats en l’inici de la professió, a través de reunions amb recent llicenciats i/o nous col·legiats (SOP)

 

La Comissió de Deontologia del COEC tindrà per objecte conèixer les queixes i denúncies presentades pels pacients, professionals o entitats, contra col·legiats, i que puguin suposar una infracció de les normes reguladores de l ’exercici professional , des d’un punt de vista Col·legial . Aquestes normes no s’han de confondre, genèricament , amb l ’apreciació de responsabilitat civil en que poguessin incórrer els col·legiats en l ’exercici de l ’actuació professional , donat que no és competència del COEC fixar indemnitzacions per possibles males praxi . En qualsevol cas, si les reclamacions per responsabilitat civil es canalitzen per la via Col·legial , el COEC donarà trasllat a la Companyia Asseguradora de Responsabilitat Civil , a efectes de donar cobertura a les conseqüències econòmiques , si s’escau.

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Urgències dentals
Agost 2019
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO