CAT
CAS
 » Espai col·legial » Comissions del COEC » Comissio deontològica

Comissio deontològica

La Comissió de Deontologia del COEC assessora de la Junta de Govern en les qüestions relatives a l’ètica odontoestomatològica i la deontologia professional.

Està integrada per 6 membres designats per l’actual Junta de Govern

Dr. Esteban Padullés Roig

Dr. Manel Belda López

Dr. Enric Catalán Bajuelo

Dr. Xavier Costa Codina

Dr. Miguel Ángel Carreño Hernández

Entre les seves funcions principals es troben:

Assessorar a la Junta de Govern en els àmbits de l’ètica i la deontologia

Vetllar per la revisió i l’actualització del Codi de Deontologia

Promoure la formació i la difusió de l’ètica i la deontologia odontoestomatològica entre els col·legiats

Identificar i promoure el debat i la presa de posició davant de situacions noves de la pràctica professional que plantegen dilemes morals.

La Comissió és reuneix de forma ordinària amb caràcter mensual per:

Analitzar i contestar les consultes dels col·legiats sobre l’actuació professional en situacions potencialment conflictives.

Informar a la Junta de Govern si s’està d’acord amb la qualificació de la falta i de la sanció que proposa l’instructor d’un expedient disciplinari.

Aconsellar sobre la conveniència o no d’incoar un expedient disciplinari quan la Junta de Govern ho sol·licita.

Redactar l’esborrany dels documents de posició a proposta de la Junta de Govern.

Redactar i publicar la resolució d’expedients disciplinaris en el BIC pel seu valor pedagògic i amb finalitat preventiva.

Assesorar a la Junta sobre matèria de publicitat de clíniques dentals i, en general, sobre casos de competència deslleial.

Promoure accions encaminades a la millora de l’exercici de la professió en matèria ètica-deontologica.

Col·laborar en la formació dels col·legiats en l’inici de la professió, a través de reunions amb recent llicenciats i/o nous col·legiats (SOP)

 

La Comissió de Deontologia del COEC tindrà per objecte conèixer les queixes i denúncies presentades pels pacients, professionals o entitats, contra col·legiats, i que puguin suposar una infracció de les normes reguladores de l ’exercici professional , des d’un punt de vista Col·legial . Aquestes normes no s’han de confondre, genèricament , amb l ’apreciació de responsabilitat civil en que poguessin incórrer els col·legiats en l ’exercici de l ’actuació professional , donat que no és competència del COEC fixar indemnitzacions per possibles males praxi . En qualsevol cas, si les reclamacions per responsabilitat civil es canalitzen per la via Col·legial , el COEC donarà trasllat a la Companyia Asseguradora de Responsabilitat Civil , a efectes de donar cobertura a les conseqüències econòmiques , si s’escau.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO