Informació al Col·legiat: Legislació
Anar a Espai Col·legial

DECRET 121/2013, de 26 de febrer, pel qual es regulen els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum

Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero,de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo

Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau

Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejora la calidad y seguridad de sus prestaciones

Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Llei 10/2011: L’aprovació de la Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, coneguda com a llei òmnibus, ha comportat la modificació i la derogació de diverses normes que regulen matèries relacionades amb els àmbits del Departament de Justícia.

Així, en matèria d’associacions ha suposat la derogació dels articles 30, 31, 32, 36, 37 i 39 de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, amb l’objectiu de contribuir a una major seguretat jurídica, i del Decret 207/1999, de 27 de juliol, sobre l’estructura i el funcionament del Consell Català d’Associacions.

En matèria de col·legis professionals, l’article 178.2 de la Llei 10/2011 afegeix un apartat 8 a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i possibilita a les administracions públiques catalanes que deleguin funcions públiques en els col·legis professionals competents per raó de la matèria.

Finalment, en l’àmbit del dret privat, l’aprovació de la llei ha comportat la modificació de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i família, amb l’objectiu de regular adequadament les situacions derivades de poders atorgats, en previsió d’una situació d’incapacitat, abans de l’entrada en vigor del llibre segon.

D’altra banda, la Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l’activitat administrativa, modifica la Llei 23/2009, de 23 de desembre, del Centre d’Iniciatives per a la Reinserció.

Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición

Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre régimen de incompatibilidad de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn