CAT
CAS
 » Espai col·legial » Assessoria Jurídica » Registre de Societats Professionals

Registre de Societats Professionals

Les societats que tinguin per objecte social l’exercici en comú d’una activitat professional hauràn de constituir-se com a societats professionals en els termes que estableix la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals.

D’altra banda, les societats amb domicili social a la demarcació territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya que tinguin per objecte social l’exercici en comú de l’odontologia i/o l’estomatologia s’hauran d’inscriure en el Registre de Societats Professionals del COEC.
A aquest efecte, i d’acord amb el que disposa l’article 8.4 de la normativa reguladora, el Col·legi ha creat un registre per tal d’incorporar aquelles societats degudament inscrites com a professionals dins el Registre Mercantil.

Així doncs, una vegada el Registre Mercantil hagi comunicat al Col·legi la inscripció o adaptació d’aquestes societats, aquest iniciarà el tràmit per fer efectiva la incorporació en el registre, per la qual cosa requerirà a la societat, mitjançant correu certificat, els documents següents:

1. Instància de sol·licitud formalitzada
2. Còpia de l’escriptura de constitució de la societat
3. Còpia de la pòlissa de l’assegurança de la societat

Aquests documents es poden presentar a la seu del COEC (Travessera de Gràcia, 93-95, 08006 Barcelona), o bé enviar-los per correu al Servei d’Assessoria Jurídica (a l’atenció del Sr. Rubén Aznar).

Els drets d’inscripció en el Registre de Societats Professionals(178,00€) es podran abonar en el moment de presentar la documentació, o bé mitjançant transferència bancària al número de compte BANC DE SABADELL ES98 0081 0398 8900 0143 1152

Després que s’hagi incorporat la societat professional al Registre de Societats Professionals del COEC, el Col·legi n’emetrà un certificat per deixar constància de la data d’inscripció i del seu número de registre.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Àrea Privada Col·legial
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO