Notícies Fiscals i Laborals

[FISCAL] Campanya de Renda 2017

Us informem que la Campanya de Renda de l’exercici 2017 s’ha iniciat aquest 4 d’abril i finalitzarà el proper 2 juliol. Les declaracions es podran presentar telemàticament des d’aquesta data però per fer-ho presencialment no es podrà fer fins el proper 10 de maig.

La novetat d’aquest d’any és la nova APP que permetrà descarregar l’esborrany i confirmar-lo, però s’haurà de tenir cura perquè confirmar directament aquest esborrany podria suposar deixar d’aplicar-nos algunes deduccions importants així com validar precipitadament les dades de que disposa Hisenda  i que no sempre són correctes. L’Agència Tributària no es fa responsable de la informació de que disposa, deixant ben clar que el responsable de validar-la i si s’escau modificar-la, és el contribuent.

Addicionalment cal remarcar que aquesta APP pot facilitar la presentació d’una renda senzilla però en cap cas aquelles rendes de professionals que perceben ingressos en forma d’activitats econòmiques o disposen de productes financers complexes, entre d’altres casuístiques. És en aquests casos quan es recomana deixar en mans d’un gestor professional la confecció i presentació d’aquesta renda (i si fos el cas de l’Impost de Patrimoni).

PRINCIPALS NOVETATS

 • Els drets de subscripció per la venda d’accions passen a tributar com a guany patrimonial en el moment de la venda.
 • La deducció per inversió en habitatge habitual d’aquells contribuents que encara en tenen dret, es redueix del 16,5% al 15% sempre que es tinguin bases imposables superiors a 30.000€.
 • Els cursos d’empleats pagats per l’empresa i que tinguin relació directa amb l’activitat deixen de tributar com a rendiments del treball. També els cursos no pagats per l’empresa però autoritzats per aquesta perquè els seus empleats hi assisteixin.
 • Desapareix la deducció per inversió en empreses catalanes que cotitzen al MAB.
 • Las pèrdues generades per la fallida del Banco Popular es podran compensar amb els guanys patrimonials o rendiments del capital mobiliari fins a un màxim del 20% durant el present exercici. La resta es podrà compensar durant els propers 4 anys.

 

Equip AGS Servei COEC per als col·legiats
Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.laboral@coec.cat  i concertar una cita si fos necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com

[LABORAL] Regulació notificacions telemàtiques en el RETA

Us informem que el passat 6 de març va sortir publicada al BOE l’ordre ESS/214/2018, d’1 de març, per la qual queda modificada l’anterior ordre ESS/484/2013, de 26 de març, que regula el Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED).

El sistema RED és el sistema de remissió electrònica de dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social que permet l’intercanvi electrònic de dades i documents, així com la comunicació d’actuacions administratives entre aquest servei i les entitats gestores de la Seguretat Social i els autoritzats.

La nova Llei posa en marxa la segona fase d’obligatorietat de la recepció de les Notificacions Telemàtiques als Treballadors per compte propi o Autònoms (en la primera fase només estaven obligats les societats mercantils i els autònoms amb personal a càrrec).

La posada en marxa d’aquesta Llei implica que hi haurà una sèrie de tràmits que els autònoms ja no podran realitzar-los en format paper i s’hauran de realitzar telemàticament.

El treballador autònom podrà afiliar-se ell mateix com a autoritzat RED, o bé fer-ho a través de la seva gestoria. El treballador autònom que ja disposa d’un assessor autoritzat RED (tot i que fins ara no era obligatori, a excepció d’aquells que tenen personal a càrrec) no haurà de realitzar cap tràmit.

El termini per donar-se d’alta al Sistema RED finalitza el 31 d’agost d’enguany.

Equip AGS Servei COEC per als col·legiats
Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.laboral@coec.cat  i concertar una cita si fos necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com

[LABORAL] RETA: Devolució del 50% de l’excés de cotitzacions del 2017

Us recordem que enguany les devolucions per pluriactivitat, és a dir, les devolucions per excés de cotització d’aquells professionals autònoms que hagin cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i alhora hagin treballat per compte d’altri, ja no s’hauran de sol·licitar mitjançant instància, com fins ara.

L’excés de quotes ingressades a la Seguretat Social les retornarà l’Administració d’ofici. Recordem que fins ara l’autònom ho havia de sol·licitar abans del 30 d’abril de l’exercici següent.

Aquesta devolució està prevista que es faci abans de l’1 de maig del 2018, sempre i quan no concorrin especialitats o dificultats en la cotització que impedeixin efectuar-les en aquest termini, motiu per qual es realitzarien més tard.

 

Equip AGS Servei COEC per als col·legiats

Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.laboral@coec.cat  i concertar una cita si fos necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com

FISCAL-IRPF: Pla de Pensions. Com el puc rescatar?

En el moment de la jubilació és quan podrem rescatar el nostre Pla de Pensions. Aquest rescat es podrà fer de dues maneres:

1. En forma de renda, és a dir, establint una quantitat mensual o anual concreta durant un període estimat fins que l’ import acumulat del nostre Pla s’exhaureixi. Aquest import anual tributarà com a rendiment del treball al tipus d’ IRPF que correspongui.

2. En forma de capital, és a dir, tot a la vegada. Aquest import també tributarà com a rendiment del treball, això sí, a un tipus molt més alt, doncs l’haurem rescatat d’una sola vegada. Ara bé, és important saber que la suma de les quantitats aportades fins el 31 de desembre de 2006  tindrà dret a una reducció del 40% sempre i quan es rescati en els següents terminis en funció de l’any de jubilació:

 • Jubilació en l’any 2010 o anteriors –> rescat en forma de capital abans del 31 de desembre del 2018
 • Jubilació entre l’any 2011 i l’any 2014 –> rescat en forma de capital durant màxim els vuit anys següents. Per exemple, si la jubilació és l’any 2014 el termini màxim per efectuar el rescat serà el 31 de desembre del 2022
 • Jubilació a partir de l’any 2015 –> rescat en forma de capital en el mateix any de la jubilació, o màxim, en els dos anys següents. Això vol dir que si algú es va jubilar l’any 2015, té com a data màxima el 31 de desembre de 2017 per rescatar el Pla de Pensions en forma de capital i poder aplicar-se la reducció del 40%.

D’ altra banda, si disposa de diversos Plans de Pensions amb aportacions efectuades fins el 31 de desembre de l’any 2006, podrà resultar-li convenient realitzar el rescat de la totalitat d’aquests plans, ja que la reducció del 40% només es poc aplicar un any. Seria recomanable traspassar primer tots els drets acumulats a un únic Pla, ja que això no comportaria cap despesa per part de les entitats dipositàries i tampoc cap tributació a Hisenda.

En el cas de disposar d’un Pla de Pensions i d’una Mutualitat de Previsió Social, tindrà l’avantatge que podrà aplicar-se el 40% a cada rescat, tant si els rescata en el mateix exercici o ho fa en exercicis diferents.

3. Rescat dual, és a dir, triar en forma de capital aquelles aportacions que tinguin reducció i en forma de renda la resta de les aportacions. Aquesta tercera opció podria segurament no tenir un impacte fiscal tan elevat.

En qualsevol cas, és recomanable realitzar i analitzar els càlculs i simulacions de totes les alternatives possibles amb el seu gestor, per poder prendre la decisió més convenient en cada cas particular. De vegades pot convenir més realitzar un rescat en forma de capital i aplicar-nos la reducció corresponent, però també caldrà saber si el destí d’aquest rescat serà un dipòsit bancari en forma d’estalvi, o la cancel·lació d’una hipoteca, per exemple, ja que financerament poden tenir resultats menys atractius que un rescat en forma de renda.

Caldrà que informi al seu banc de la data prevista de recuperació del Pla en forma de capital per tal que aquest pugui a la vegada informar a Hisenda i efectuar la corresponent retenció en cas de que correspongui.

 

Equip d’AGS Servei COEC pels  col·legiats

Per a consultes o aclariments singulars, contacteu amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats,  trucant al número directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.fiscal@coec.cat, i concertar una cita en cas de que sigui necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com

LABORAL – REGISTRE DIARI D’HORES EN JORNADA COMPLETA

Us informem que arrel de la publicació de la Sentència número 246/2017 del TS Sala del Social de data 23-03-2017, es modifica la interpretació de les sentències anteriors en relació amb l’obligatorietat del registre diari de les hores de feina. La novetat és que desapareix la obligació de portar un registre diari d’hores en treballadors a jornada completa sempre i quan no existeixin hores extres.

En resum, s’ha de realitzar el registre diari de les hores treballades (entrada i sortida), les hores complementàries pactades i hores complementàries voluntàries dels treballadors contractats a temps parcial i entregar mensualment al treballador, junt amb la nòmina corresponent, un resum del registre de la jornada realitzada en cada mes, com fins ara. Però en el cas de treballadors contractats a temps complet, únicament serà obligatori aquest registre quan existeixin hores extres.

 

Equip AGS Servei COEC per als col·legiats

Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.laboral@coec.cat  i concertar una cita si fos necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com

RETA: Devolució del 50% de l’excés de cotitzacions del 2016

Us recordem que aquells treballadors autònoms que hagin cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms
(RETA) i que durant l’any 2016 també hagin compatibilitzat la seva activitat amb un treball per compte d’altri,
podran sol·licitar, si s’escau, la devolució de l’excés de quotes ingressades a la seguretat social, segons l’Ordre
ESS/106/2017, de 9 de febrer, del “Ministerio de Empleo y Seguridad Social.”
La quantitat màxima que podrà ser retornada serà del 50% de les cotitzacions que superin els 12.368,23 euros,
amb el límit del 50% de les quotes ingressades en el Règim d’Autònoms, segons la seva cotització per les
contingències comuns de cobertura obligatòria.
La devolució l’haurà de sol·licitar l’interessat durant els primers quatre mesos (entre gener i abril del 2017). L’últim
dia hàbil per sol·licitar aquesta devolució serà el 28 d’abril del 2017.
Equip AGS Servei COEC per als col·legiats
Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels
col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail a ags.laboral@coec.cat
i concertar una cita si fos necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com

Novetats Fiscals per l’exercici 2017

Les principals novetats en matèria fiscal, que poden afectar als professionals de l’odontoestomatologia en aquest exercici 2017

Veure document

Obligacions Formals del professional: la factura.

Us recordem que qualsevol empresari o professional, i en concret qualsevol empresari o professional de l’odonto-estomatologia, té l’obligació formal d’expedir i entregar factura per cada una de les prestacions de servei que realitzi.

Amb caràcter general hem de saber que la factura que expedirem als nostres pacients ha de portar un mínim d’informació que és la següent:

 1. El número, i en el seu cas, la sèrie.
 2. La data.
 3. El nom i cognoms, o denominació social completa de l’expedidor de la factura, així com també del destinatari.
 4. El DNI del professional (o NIF si es tracta d’una societat) així com també del pacient.
 5. Domicili del professional (de la clínica dental) i del pacient.
 6. Descripció dels serveis.
 7. Import del servei prestat que en el cas de l’odontologia, sabem que està exempt d’IVA. S’Ha de fer constar que l’odontologia és un servei exempt mitjançant l’anotació de:

–       (*) operació exempta d’IVAsegonsl’article 20.uno 5º de la Llei 37/1992

Equip AGS Servei COEC per als col·legiats

Per a consultes o aclariments singulars, podeu contactar amb AGS Servei COEC – l’Assessoria Laboral, Fiscal i Comptable pels col·legiats – situada en la 4ª planta del Col·legi – trucant al nº directe 93 304 19 20 o mitjançant e-mail aags.laboral@coec.cati concertar una cita si fos necessari. Nova pàgina web http://www.agscoec.com

RETA: Devolució del 50% de l’excés de cotitzacions 2015.

Us recordem que aquells treballadors autònoms que hagin cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i que durant l’any 2015 també hagin compatibilitzat la seva activitat amb un treball per compte d’altri, podran sol•licitar, si s’escau, la devolució de l’excés de quotes ingressades a la seguretat social, segons l’Ordre ESS/70/2016, del 30 de gener, del “Ministerio de Empleo y Seguridad Social.”

Veure document

Llei per al foment del Treball Autònom i Economia Social

Fa poc s’ha aprovat la nova Llei de foment del treball autònom i de l’economia social, en què es modifica i s’actualitza la normativa en matèria d’autoocupació vigent i s’adopten noves mesures per al foment i la promoció del treball autònom. Llegir complert » 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn