CAT
CAS
 » El Col·legi » Transparència

Transparència

Aquest apartat es publica d’acord amb el principi de transparència que s’incorpora des de l’ordenament comunitari a la gestió dels col·legis professionals.

El principi de transparència es desenvolupa a l’artícle 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei (Omnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques.

Informació i tràmits

Formularis i documentació necessària per a la col·legiació

Inscripció de les societats professionals

Accés al registre de col·legiats i al registre de societats professionals

Alta de col·legiació

Quotes col·legials

Reducció i exempció de quotes col·legials

Queixes i reclamacions i Associacions/organitzacions de consumidors

Memòria anual

Gestió econòmica (exercici 2014)

Gestió econòmica (exercici 2015)

2015_nota 15

Gestió econòmica (exercici 2016)

Gestió econòmica (exercici 2017)

Els càrrecs orgànics de la Junta de Govern no són remunerats

Informació agregada i estadística sobre procediments informatius i sancionadors (2017)

Normativa

Estatuts del COEC

Codi de deontologia

Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (inclou la regulació de les funcions públiques -art. 39-)

Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries

Més normativa professional

Convenis de col·laboració amb altres entitats

Conveni amb Escola Ramon y Cajal – Projecte Pròtesis Solidàries

Activitat pública i privada del Col·legi

L’activitat col·legial està compendiada en aquest espai web i també es pot trobar descrita i resumida en diferents publicacions del col·legi. Així, per exemple, a la revista Som COEC o xarxes socials.

Estructura organitzativa

Junta de Govern

Juntes de les Seus Provincials del COEC

Comissió de Deontologia

Comissions Col·legials

Eleccions a la Junta de Govern

Acta notarial Eleccions COEC 2017

Accés a la informació pública

L’exercici d’aquest dret esta regulat en el artícle 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf

Canal de Denúncia

El COEC, com a instrument de la seva política de prevenció de delictes i de conformitat amb el que exigeix l’art. 31 bis del Codi Penal, posa a disposició de qualsevol persona un Canal de Denúncia per tal de que pugui comunicar a aquest Col·legi les conductes il·legals o  anti-ètiques que tinguin rellevància penal realitzades per membres del personal, direcció o òrgans de govern del COEC de les que tinguin coneixement.  A tal efecte, facilita el següent correu electrònic: canaldenuncia@coec.cat així com la següent adreça: Travessera de Gràcia, 93-95. 08006 Barcelona

Per a més informació del Canal de Denúncia consulta aquest enllaç: CANAL DENUNCIA COEC

CODI DE CONDUCTA COEC

 

Envia la teva consulta al President

Pots comunicar-te directament amb el Dr. Gómez enviant-li personalment un missatge:presidentgomez@coec.cat

Per oferir una millor resposta recorda incloure les teves dades i una adreça postal.

Gràcies!

Protecció de Dades i Privacitat Web

Protecció de Dades. Registre d’activitats del tractament

Política de Privacitat Web

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Urgències dentals
Agost 2019
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO