CAT
CAS
 » El Col·legi » Transparència

Transparència

Aquest apartat es publica d’acord amb el principi de transparència que s’incorpora des de l’ordenament comunitari a la gestió dels col·legis professionals.

El principi de transparència es desenvolupa a l’artícle 11 de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals, en la redacció donada per la Llei (Omnibus) 25/2009, de 22 de desembre, de lliure prestació de serveis, i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en allò aplicable als col·legis professionals en el compliment de llurs funcions públiques.

Informació i tràmits

Formularis i documentació necessària per a la col·legiació

Inscripció de les societats professionals

Accés al registre de col·legiats i al registre de societats professionals

Alta de col·legiació

Quotes col·legials

Reducció i exempció de quotes col·legials

Queixes i reclamacions i Associacions/organitzacions de consumidors

Memòria anual

Gestió econòmica (exercici 2014)

Gestió econòmica (exercici 2015)

2015_nota 15

Gestió econòmica (exercici 2016)

Gestió econòmica (exercici 2017)

Els càrrecs orgànics de la Junta de Govern no són remunerats

Informació agregada i estadística sobre procediments informatius i sancionadors (2017)

Normativa

Estatuts del COEC

Codi de deontologia

Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals (inclou la regulació de les funcions públiques -art. 39-)

Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col·legis professionals

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries

Més normativa professional

Convenis de col·laboració amb altres entitats

Conveni amb Escola Ramon y Cajal – Projecte Pròtesis Solidàries

Activitat pública i privada del Col·legi

L’activitat col·legial està compendiada en aquest espai web i també es pot trobar descrita i resumida en diferents publicacions del col·legi. Així, per exemple, a la revista Som COEC o xarxes socials.

Estructura organitzativa

Junta de Govern

Juntes de les Seus Provincials del COEC

Comissió de Deontologia

Comissions Col·legials

Eleccions a la Junta de Govern

Acta notarial Eleccions COEC 2017

Accés a la informació pública

L’exercici d’aquest dret esta regulat en el artícle 18 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395384.pdf

Canal de Denúncia

El COEC, com a instrument de la seva política de prevenció de delictes i de conformitat amb el que exigeix l’art. 31 bis del Codi Penal, posa a disposició de qualsevol persona un Canal de Denúncia per tal de que pugui comunicar a aquest Col·legi les conductes il·legals o  anti-ètiques que tinguin rellevància penal realitzades per membres del personal, direcció o òrgans de govern del COEC de les que tinguin coneixement.  A tal efecte, facilita el següent correu electrònic: canaldenuncia@coec.cat així com la següent adreça: Travessera de Gràcia, 93-95. 08006 Barcelona

Per a més informació del Canal de Denúncia consulta aquest enllaç: CANAL DENUNCIA COEC

CODI DE CONDUCTA COEC

 

Envia la teva consulta al President

Pots comunicar-te directament amb el Dr. Gómez enviant-li personalment un missatge:presidentgomez@coec.cat

Per oferir una millor resposta recorda incloure les teves dades i una adreça postal.

Gràcies!

Protecció de Dades i Privacitat Web

Protecció de Dades. Registre d’activitats del tractament

Política de Privacitat Web

Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Cercador de Societats Professionals
Borsa de Treball
Clíniques -compra, venda, lloguer i traspàs- i Instrumental odontològic
Observatori de la Publicitat
Treballar a l'estranger - Guia DIP
Finestreta Única de Dentistes
Sol·licitud d'usuari RIDO