Anar a la pàgina d'Inici

INDICACIONS EN EL CAS DE TANCAMENT SOBTAT D’UNA CLÍNICA DENTAL. Adreçat a Pacients

Tota aquella persona que ha contractat un tractament en una clínica dental que hagi estat tancada de forma sobtada i que havent pagat la totalitat o una part de l’import del tractament, aquest no s’hagi finalitzat, pot reclamar seguint les següents indicacions:

  1. Guardar tota la documentació de la qual disposi (publicitat, pressupost, contracte, factures, rebuts, història clínica).

 

Si no es compta amb la història clínica, ha de sol·licitar-se a la clínica mitjançant burofax. En el cas de no obtenir resposta a aquesta sol·licitud, es pot exercir els drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per restringir el dret d’accés a dades personals.

 

  1. Si fos possible, realitzar un peritatge per un professional de l’odontologia i presentar una denúncia davant els Jutjats de la seva localitat o davant els Mossos d´Esquadra.

 

  1. En cas que hagi finançat el tractament i tingui un crèdit vinculat, que és aquell que s’entén com a crèdit que serveix exclusivament per finançar un contracte relatiu al subministrament de béns específics o a la prestació de serveis específics:

 

–           Interposar reclamació davant els Serveis, Departaments o Defensors del Client de l’entitat financera amb la qual es tingui el crèdit vinculat. És convenient acompanyar tota la documentació relativa al tractament, així com copia de la denúncia davant els Mossos d´Esquadra o Jutjats.

 

–           En el cas que l’entitat no doni resposta o la mateixa no sigui satisfactòria, presentar una reclamació davant el Banc d’Espanya: Departament de Conducta de Mercat i Reclamacions C/ Alcalá, 48 28014 Madrid o en les seves sucursals.

 

  1. Si s’ha pagat amb targeta de crèdit, dirigir-se a l’entitat bancària per demanar l’anul·lació del càrrec i el corresponent reemborsament en el seu compte. En cas que es denegui l’anul·lació, es pot presentar reclamació davant la pròpia entitat bancària.

 

  1. Presentar una reclamació davant les autoritats de consum en el cas de vulneració dels drets com a consumidor:

 

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) del seu municipi.

Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) de la seva comarca si no hi ha OMIC en el seu municipi.

Agencia Catalana del Consum en defecte d’OMIC i OCIC.

  1. Presentar una reclamació davant les autoritats sanitàries.

 

Data actualització: 18/06/2018

INSTRUCCIONS EN CAS DE TANCAMENT SOBTAT D’UNA CLÍNICA DENTAL. Adreçat als professionals col·legiats.

QUÈ CAL FER QUAN UN COL•LEGIAT ES TROBA QUE HAN TANCAT LA CLÍNICA ON TREBALLA?

A continuació es fan unes breus recomanacions sobre què es pot fer quan un col·legiat es troba tancada la clínica on treballa, de forma sobtada i sense avís previ:

1)      Fer una foto (de les que surt la data) a la porta de l’empresa amb la persiana tancada. És important fer una foto en la què es vegi el logo i el nom de la clínica.

2)      Anar a posar una denúncia al Jutjat de guàrdia, perquè s’ha trobat la porta tancada a l’inici de la seva jornada laboral i adjunti foto o fotos. És important quedar-se amb còpies de totes les fotos.

3)      Cal tenir present que l’acció legal contra l’acomiadament és de 20 dies hàbils (no compten ni els dissabtes ni els diumenges) i que la reclamació de les quantitats degudes i impagades té un termini de prescripció d’un any. Per tant, els afectats disposen de temps suficient per exercitar accions legals.

4)      És important intentar coordinar-se amb la resta de companys afectats, atès que segurament és millor plantejar una demanda conjunta.

5)      Malauradament, el Col·legi no es pot fer càrrec directament de la defensa dels drets laborals dels col·legiats però pot ajudar a coordinar aquesta defensa i a orientar-la, a través de reunions amb els afectats i a través de l’ Agrupació de Dentistes de Catalunya.

6)      En determinats supòsits, el Col·legi també pot emprendre accions judicials en defensa dels interessos col·lectius de la professió, raó per la qual, es demana a tots els afectats que informin puntualment al Col·legi de totes les accions que emprenguin particularment i facilitin tota la informació i documentació que creguin rellevant.

Es recorda igualment a tots els col·legiats:

  • La importància de verificar que la clínica en la què treballen es troba degudament inscrita als registre de Clíniques i Consultoris dentals del Col·legi.
  • Les obligacions dels responsables sanitaris previstes als nostres Estatuts.
  • L’obligació que té tota clínica dental de prendre totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per a protegir les dades personals dels pacients, evitar-ne la destrucció i assegurar-ne l’accés, en els casos autoritzats, també en el supòsit de tancament de clíniques.

En el marc de les competències que estatutàriament correspon exercir al COEC, el present document té caràcter estrictament orientatiu i no substitueix ni condiciona l’assistència jurídica dels lletrats que lliurement escullin els col·legiats del COEC per a la millor defensa dels seus interessos. El COEC no es fa responsable del resultat de les accions que els col·legiats emprenguin en atenció al que precedeix.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn