Totes les entrades de COEC - Administradors

DECLARACIÓ ANUAL RESIDUS SANITARIS

En virtut de la disposició final quarta del Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus, la declaració anual de gestió de residus és l’acreditació documental de les dades dels residus produïts i gestionats per cada instal·lació en el període d’un any natural.

En aquest sentit, les clíniques dentals (com a productores de residus) han de presentar a l’Agència de Salut Pública de Catalunya, dins del primer trimestre de cada any, la declaració anual de gestió de residus corresponent a l’any immediatament anterior.

Aquesta declaració podeu presentar-la per correu certificat o per correu electrònic amb avís d’entrega, a les adreces que us indicarem al final de tot.

Aquí podeu descarregar-vos* el model de fitxa que heu d’emplenar:

FORMULARI DECLARACIÓ ANUAL RESIDUS BIOSANITARIS

*Nota: la pàgina s’obre amb un aparent error (“Please wait…”), però cal que descarregueu el PDF que se us mostra en pantalla al vostre ordinador, i un cop desat, obrir-lo per poder visualitzar el formulari correctament.

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA FITXA

Dades de la persona declarant: Heu d’omplir les dades amb el nom, cognoms i DNI del responsable sanitari o del gerent de la clínica dental.

 Dades identificatives del centre sanitari:

 Nom del centre o raó social: Nom comercial de la clínica dental o nom i cognoms o raó social del propietari de la clínica dental.

 Adreça de la clínica dental.

Província de la clínica dental.

Comarca de la clínica dental.

Municipi de la clínica dental.

Codi postal de la clínica dental.

Nombre de llits: No heu de complimentar aquesta casella ja que no es tracta d’un hospital o centre sòcio-sanitari.

Número de productor de residus sanitaris: És un codi alfanumèric, compost per 5 números i un número addicional de la sèrie després d’un punt. El podreu trobar a la fitxa d’acceptació dels residus sanitaris. Aquest codi ha d’anar acompanyat d’una lletra (S o P) abans de la numeració. Per exemple S-20401.1.

Número del llibre de registre de control de residus sanitaris: És un codi compost per 5 números que es troba a la part superior dreta de la primera pàgina del llibre vermell de residus sanitaris.

Volum de residus sanitaris generats (litres*) l’any anterior al trimestre de la declaració (actualment 2017):

Només heu d’emplenar les caselles del grup III.

Periòdicament, l’empresa transportista de residus ha de venir a la clínica dental a emportar-se els residus sanitaris del grup III i us ha de donar un full de seguiment. En aquest full, a l’apartat “quantitat retirada/Kg” s’indiquen normalment els litres que es recullen. Si s’ha recollit un contenidor de 5 Litres es sol indicar de la següent manera: 1 x 5L.

A tall d’exemple, en el cas que hagueu tingut 3 recollides d’un bidó o més de 5 litres de residus sanitaris del grup III el gener, el juny i el desembre, heu d’indicar a la casella de cadascun d’aquests mesos que s’han generat 5 L o més i a l’última casella sumar-ho tot.

Adjuntem un exemple gràfic:

Grup III Citotòxics
Gener 5 litres
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny 10 litres
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre 10 litres
TOTAL 25 litres

 

ADRECES D’ENVIAMENT DE LA DECLARACIÓ (segons radiqui la clínica dental):

Clínica Dental situada al municipi de Barcelona:
Agència de Salut Pública de Catalunya.
Carrer Roc Boronat, nº 81-95, 08005 de Barcelona.
Adreça electrònica: planificacio.aps@gencat.cat

Clínica Dental situada a la província de Barcelona (excepte les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà i Osona i la ciutat de Barcelona):
Serveis Regionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Servei Regional a Barcelona.
Carrer Roc Boronat, nº 81-95, 08005 de Barcelona.
Adreça electrònica: spsb@gencat.cat

Clínica Dental situada a la Catalunya Central (Comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès):
Serveis Regionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Servei Regional a la Catalunya Central.
Carrer Muralla del Carme, nº 7, 1r, 08241, Manresa.
Adreça electrònica: sr.catalunyacentral@gencat.cat

Clínica Dental situada a la província de Girona:
Serveis Regionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Servei Regional a Girona.
Plaça Pompeu Fabra, nº 1, 17002 de Girona.
Adreça electrònica: aps.girona@gencat.cat

Clínica Dental situada a la província de Lleida (excepte la comarca del Solsonès):
Serveis Regionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Servei Regional a la província de Lleida.
Avinguda de l’Alcalde Rovira Roure, nº 2, 25006 de Lleida.
Adreça electrònica: aps.lleida@gencat.cat

Clínica Dental situada a la província de Tarragona:
Serveis Regionals de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
Servei Regional a la província de Tarragona.
Avinguda Maria Cristina, nº 54, 43002 de Tarragona.
Adreça electrònica: aps.tar@gencat.cat

En cas que envieu la comunicació per mitjà de correu electrònic és convenient que demaneu confirmació de rebuda de la informació enviada.

ELECCIONS A LES JUNTES PROVINCIALS DE LLEIDA, TARRAGONA I GIRONA

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A COBRIR ELS CÀRRECS DE LES JUNTES PROVINCIALS DE LLEIDA, TARRAGONA I GIRONA

De conformitat amb l’establert als articles 67, 106, 107, 112, 116-139 dels Estatuts Col·legials i segons l’acord de Junta de Govern del COEC de 22 de gener de 2018, es convoquen eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de les Juntes Provincials de Lleida, Tarragona i Girona, que se celebraran el proper dia  30 d’abril de 2018, a la seu de la Junta Provincial corresponent (Girona, Lleida i Tarragona) en horari de 10 a 19 hores ininterrompudament.

LLEGIR I DESCARREGAR CONVOCATÒRIA SENCERA: Convocatòria d’Eleccions a les Seus Provincials de Tarragona, Lleida i Girona

DESCARREGAR MODEL D’AVAL: Model d’Aval

Alerta vigilància AEMPS-Unitat dental portàtil DU893

S’adjunta alerta de vigilància de productes sanitaris enviada per la AEMPS.

En aquesta ocasió es tracta d’una advertència de seguretat sobre la Unitat dental portàtil  DU893, degut a la possibilitat de que al utilitzar l’ejector de saliva es dispersi aire amb material infecciós fora de l’ampolla de recolecció d’aigües residuals, amb risc d’inhalació i infecció per a les persones properes. El fabricant és Jiangsu Dynamic Medical Technology Co., Ltd, China. i el seu distribuidor és Gabriel Benmayor SA.

S’adjunta Nota informativa de la AEMPS així com Nota  d’avís de l’Empresa:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa

ALERTA VIGILÀNCIA PRODUCTES SANITARIS (AEMPS) – lot Implant dental MTX® (llegir més)

S’adjunta alerta de vigilància de productes sanitaris enviada per la AEMPS, relativa al cessament en la utilització i retirada del mercat del lot 63519794 de l’Implant dental MTX® totalmente recubierto™ (model Tapered Screw-Vent® 3,7 mm x 11,5 mm, Referència TSVTB11), degut a la possibilitat de que algunes tapes del vial de dit implant s’hagin trencat inadvertidament com a resultat d’una incidència en la fabricació.

S’acompanya Nota d’avís de l’empresa que comercialitza aquests implants  (Zimmer Biomet), amb les indicacions per a aquells dentistes que poguéssin tenir aquest producte. Les unitats afectades es van vendre entre el 28 de febrer i el 3 de maig de 2017.

Per a més informació:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa fabricante

Perfil i competències de l’odontòleg europeu: “The Graduating European Dentist”

L’Associació Europea per a l’Educació Dental (ADEE) acaba de publicar en el suplement de la revista “European Journal of Dental Education” els documents de consens sobre l’educació dental a nivell europeu, que van ser aprovats en la seva asamblea general duta a terme el passat mes d’agost a Vilnius (Lituània).

Aquesta sèrie d’articles, sota el títol “The Graduating European Dentist“, agrupen els resultats de la revisió que el grup de treball de la ADEE ha dut a terme durant els darrers dos anys dels seus previs documents referits al “Perfil i Competències de l’Odontòleg Europeu”.

Esperem que aquesta reflexió sobre la formació dels odontòlegs europeus del present i del futur sigui d’interès per als col·legiats del COEC i que animi als representants de la professió a participar encara més en les nombroses activitats que la ADEE organitza per promoure l’excel·lència de l’educació dental a Europa.

Enllaç als articles “The Graduating European Dentist”: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eje.2017.21.issue-S1/issuetoc

Web de l’Associació Europea per a l’Educació Dental (ADEE): http://www.adee.org/

 

Inspeccions SGAE: La difusió gratuïta de fonogrames no dóna dret a una remuneració als seus productors

Un dentista que difon de manera gratuïta fonogrames a la seva clínica dental no duu a terme una “comunicació al públic” en el sentit del Dret de la Unió Europea i de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 15 de març de 2012.

Des del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya es té constància que la Societat General d’Autors i Escriptors (SGAE) està requerint a diverses clíniques dentals per a què sol·licitin la llicència d’autorització per poder difondre fonogrames i abonin els suposats drets de propietat intel·lectual.

En aquest sentit, des del COEC entenem que la utilització de fonogrames a clíniques dentals privades no constitueix una comunicació pública en relació amb el que disposa la Sentència de 15/03/2012 en l’assumpte C-135/2010 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Després que la Società Consortile Fonografici (SCF) demandés davant els tribunals italians a un dentista amb la finalitat que es declarés que aquest difonia a la seva consulta odontològica privada de Torí, com a música de fons, fonogrames subjectes a protecció i que l’esmentada activitat estava subjecta al pagament d’una remuneració equitativa, la Corte d’appello di Torino (Tribunal d’apel·lació de Torí, Itàlia), va decidir sotmetre aquesta qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que en data 15 de març de 2012 va dictar una sentència que desgrana perfectament el concepte “comunicació al públic”.

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a la seva sentència, va respondre a l’aspecte de si el concepte de “comunicació al públic” comprèn la difusió gratuïta de fonogrames en el consultori privat d’un dentista. En aquest sentit, el Tribunal de Justícia va determinar que procedeix apreciar la situació d’un usuari concret i la del conjunt de les persones a les que l’usurari comunica els diferents fonogrames protegits. Per això, s’han de tenir en compte diferents criteris complementaris, de naturalesa no autònoma i dependents els uns dels altres.

Entre els criteris esmentats figuren els següents:

Primer.- El paper que desenvolupa l’usuari, el qual duu a terme un acte de comunicació quan intervé, amb ple coneixement de les conseqüències del seu comportament, per donar als seus clients accés a una emissió de difusió que conté una obra protegida.

Segon.- El “públic” ha d’estar constituït per un número indeterminat de possibles destinataris i integrat per un número considerable de persones.

Tercer.- El TJUE ha declarat que també constitueix un criteri pertinent el caràcter lucratiu de la “comunicació al públic”. D’aquí, s’extreu que el públic al que es destina la comunicació és, per una part, el contemplat com a objectiu per l’usuari i d’altra banda, receptiu, d’una forma o una altra, a la seva comunicació, i no “captat” per atzar.

De la sentència indicada es poden extreure les següents conclusions:

Primera.- El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va assegurar que un odontòleg o metge estomatòleg que difon de manera gratuïta fonogrames al seu consultori pels seus pacients, que en gaudeixen independentment de la seva voluntat, no duu a terme una “comunicació al públic” en el sentit del Dret de la Unió.

Segona.- Tot i que el dentista intervingui sent coneixedor de la difusió dels esmentats fonogrames, els seus pacients formen normalment un conjunt de persones amb una composició estable, i per tant constitueixen un conjunt de destinataris potencials determinats i no persones en general.

Tercera.- Pel que fa al número de persones per a les que el dentista difon i permet sentir el mateix fonograma, el número d’aquestes persones és escàs, fins i tot insignificant, ja que el cercle de persones presents simultàniament al seu consultori és, en general, molt limitat. Els pacients, tot i que es succeeixin, estan presents a la consulta per torns, per tant no són destinataris dels mateixos fonogrames, especialment en el cas dels difosos a través de la ràdio.

Quarta.- La difusió de fonogrames no té caràcter lucratiu. En aquest sentit, el pacient d’un dentista es presenta a la seva consulta amb l’objectiu de que se li practiqui una atenció odontològica. Per tant no hi ha cap mena de relació entre l’assistència odontològica i la difusió de música.

Cinquena.- Els pacients que accedeixen a determinats fonogrames a una clínica dental ho fan de manera fortuïta i amb independència dels seus desitjos, en funció del moment d’arribada al consultori i de la durada de la seva espera així com de la naturalesa del tractament que se’ls hi practiqui. Per aquest motiu, no pot sospitar-se que el conjunt de pacients d’un dentista sigui receptiu respecte la difusió de que es tracti.

Sisena.- La difusió de fonogrames com a música de fons a les clíniques, en presència de pacients, no pot suposar-ne de forma raonable un augment, ja que no es poden augmentar els preus dels tractaments que els odontòlegs proporcionen i no pot per si sola, repercutir de cap manera en els ingressos de l’odontòleg.

 

Per tot el que hem exposat, des del COEC entenem que l’esmentada difusió no confereix als productors de fonogrames el dret a percebre una remuneració.

 

Desembre 2017

Assessoria Jurídica
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA DE L’AGENCIA CATALANA DE LA COMPETÈNCIA HA RESOLT SOBRE L’EXPEDIENT PER INFRACCIÓ DE LA NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETÈNCIA INSTAT CONTRA EL COEC

El 14 de març de 2013 l’Autoritat Catalana de la Competència (en endavant, ACCO) va iniciar un procés d’investigació de determinades conductes dutes a terme pel COEC que podien ser considerades contraries a la competència i al lliure mercat. El 9 de juliol de 2015, l’ACCO, a la vista de la informació i documentació recopilada, va acordar incoar un expedient sancionador contra el COEC. A requeriment de l’ACCO, el COEC va aportar més documentació i  dades.  Les noves diligencies d’investigació dutes a terme per l’ACCO van dur a aquest organisme a considerar confirmada l’existència d’indicis d’infraccions de la normativa de defensa de la competència.

 

El COEC va presentar, el 26 d’abril de 2016 a l’expedient sancionador tramitat per l’ACCO, un escrit mitjançant el qual va sol·licitar l’inici de les actuacions pertinents per la finalització convencional de l’al·ludit expedient per evitar ser sancionat, la qual cosa va comportar la suspensió provisional de l’expedient sancionador.

 

A resultes de l’anterior, el 20 de maig de 2016, el COEC va presentar a l’ACCO una proposta de compromisos per deixar sense efecte tots els actes duts a terme pel COEC que podien contravenir la normativa sobre defensa de la competència. Així mateix, el COEC es comprometia a difondre el compliment dels compromisos assolits amb l’ACCO a través del web del COEC, de la revista del COEC i per mitjà de correu electrònic adreçat a tots els col·legiats i col·legiades del COEC.

 

Els esmentats compromisos han estat aprovats i declarats vinculants per la Resolució dictada pel Tribunal de Defensa de la Competència de l’ACCO el 4 d’octubre de 2017. S’adjunta enllaç al web del COEC que dona accés al contingut literal i integra de l’esmentada Resolució:

RESOLUCIO ACCO EXP. 54/2013

. El COEC ha donat compliment als compromisos imposats per l’esmentada Resolució. A banda, de la modificació dels Estatuts del COEC (per acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 29 de maig de 2017, DOGC núm. 7409 d’11 de juliol de 2017) i l’aprovació del Codi deontològic del COEC (per acord de l’Assemblea General Extraordinària celebrada el 29 de maig de 2017 i altres actuacions dutes a terme a tal efecte) i altres actuacions dutes a terme al respecte, el COEC ha adoptat els següents acords en relació als esmentats compromisos:

 

  1. En relació amb la recomanació d’honoraris orientatius: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat de l’art. 9.10 dels Estatuts (publicats al DOGC núm. 5550, de 21-01-2010); l’art. 39.3er del Codi Deontològic (aprovat el 20-06-2005) i la retirada de la seva pàgina web “l’Estudi econòmic per a orientació en matèria d’honoraris professionals”, per contravenir els mateixos el que disposa l’art. 14 de la Llei de Col·legis Professionals i l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència. Per altra banda, ha aprovat i ratificat el compromís de fer difusió de la prohibició dels col·legis professionals quant a la publicació d’honoraris mínims o orientatius i de qualsevol recomanació d’honoraris a través d’Estudis, directrius, normes o regles

 

  1. En relació amb la recomanació col·lectiva relativa a la lliure elecció del protètic dental: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat de l’art. 25.c) del Codi Deontològic (aprovat el 20-06-2005), per contravenir els mateixos el que disposa l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència.  I ha aprovat i ratificat el compromís de promoure la modificació de l’article 34.6 del Estatuts del COEC per tal d’afegir-hi el “dret de lliure elecció de protètic dental per part del pacient”. L’art. 34.6 dels Estatuts, segons declara el TDCC de l’ACCO, s’ha d’interpretar, en tot cas, “en el sentit que el principi de llibertat de prescripció i de tractament del professional s’haurà d’exercir de conformitat amb el principi de llibertat d’elecció del protètic dental per part del pacient”.

 

  1. En relació amb la restricció de l’exercici de la professió: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat l’art. 156.4 dels Estatuts i la modificació de l’apartat de la pàgina web al respecte, suprimint qualsevol referència a la obligació de comunicació i afegint el principi de col·legiació única previst en l’art. 3.3 de la Llei de Col·legis Professionals, per tal de no contravenir el que disposa l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència.

 

  1. En relació amb la publicitat comparativa difosa pel COEC: ha aprovat i ratificat la declaració d’inaplicabilitat de l’art. 27.4 i la modificació de l’art. 64.c) dels Estatuts (publicats al DOGC núm. 5550, de 21-01-2010) i el Codi de Publicitat Bucodental, per contravenir els mateixos el que disposa l’art. 2.5 de la Llei de Col·legis Professionals i l’art. 1 de la Llei de Defensa de la Competència.

 

  1. En relació amb la campanya publicitària NO PIQUIS: ha aprovat i ratificat la declaració de manca de vigència de la campanya NO PIQUIS. Així mateix, ha aprovat i ratificat la supressió del compte de Twitter @nopiquis; qualsevol referència a la campanya NO PIQUIS en el compte de Facebook del COEC; qualssevol enllaç i referència a la campanya NO PIQUIS a la web del COEC i el pòster col·locat a la façana de la seu del COEC a Barcelona. Per altra banda, ha aprovat i ratificat el compromís d’abstenir-se de distribuir el material de la campanya entre els col·legiats.

 

Addicionalment, la Junta de Govern del COEC ha aprovat i ratificat el compromís d’abstenir-se de valorar de forma pública o privada qualsevol forma de publicitat de comercialització de productes o serveis per part dels dentistes i les clíniques dentals, i la preferència d’un determinat model de prestació d’un servei d’un dentista sobre un altre, que incideixi en un possible repartiment de mercat

 

El COEC no pot prohibir la publicitat de tractaments low cost realitzada per algunes clíniques dentals, sempre i quan aquesta s’ajusti a la normativa aplicable. De tota manera, el COEC pot continuar realitzant un control intern de la publicitat de les clíniques a través de l’Observatori de la Publicitat quan sospiti que la mateixa contravé la normativa Estatutària i/o Deontològica del Col·legi. Pels casos en que la publicitat l’hagi emès la persona propietària d’una mercantil no col·legiada, el COEC informarà al Departament de Salut i/o a l’Agència Catalana de Consum, per a que realitzin el pertinent control i per a que preguin les mesures que, en el seu cas, siguin necessàries per evitar la difusió en el mercat de publicitat il·lícita.

PRESA DE POSSESSIÓ DE LA NOVA JUNTA DE GOVERN DEL COEC

Us informem que, com a conseqüència de les Eleccions als càrrecs de la Junta de Govern del COEC celebrades el passat 28 de novembre, on va resultar reelegida la candidatura El Nou COEC 2.0, amb data 4 de desembre ha pres possessió del càrrec la nova Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.

Junta de Govern COEC

La Junta de Govern del COEC està formada per:

Dr. Antoni Gómez i Jiménez, president
Dra. Maria José Guerrero i Torres, vicepresidenta
Dr. Elias Casals i Peidró, secretari
Dr. Jordi Pejoan i Fernández, vicesecretari
Dr. Antoni Caro i García, tresorer
Dr. Germán Pareja i Pané, comptador
Dr. Enric Pou i Cortadellas, vocal
Dr. Armando Badet i de Mena, vocal
Dr. Josep Arnabat i Domínguez, vocal
Dr. Xavier Marco i Cairó, vocal
Dr. Manuel Piñera i Penalva, vocal
Dr. Ignasi Chacón i Canut, vocal

Si voleu adreçar-los qualsevol comunicació, aquí podeu contactar directament amb la Junta de Govern del COEC.

 

SMS DE CAMPANYA ELECTORAL 2017: UN COEC FORT

En relació a les queixes de nombrosos col·legiats que s’estan rebent al COEC relatives a la recepció diària de repetits missatges sms de la campanya electoral de la candidatura UN COEC FORT, es dóna constància pública a tota la col·legiació que la font de la qual s’han extret les dades no és la base de dades del COEC i hores d’ara el COEC desconeix quina és la base de dades que aquesta candidatura està emprant.

EN CAP CAS EL COEC HA CEDIT LA SEVA BASE DE DADES A LES CANDIDATURES ELECTORALS DE 2017: EL NOU COEC 2.0  NI UN COEC FORT.

La Junta Electoral del COEC va acordar que únicament es farien dues comunicacions de contingut electoral des del COEC i es tractarien de dos correus electrònics exactament iguals amb el link a ambdues candidatures.

Aquests dos correus electrònics van ser enviats el 2 de novembre i el 16 de novembre.

A aquests efectes el COEC ha requerit a la Junta Electoral per tal que esbrini la font de la base de dades que està emprant la candidatura a Junta de Govern UN COEC FORT.