Totes les entrades de COEC

Reforma fiscal de les Societats Civils Professionals o Particulars

 

Reforma fiscal de les Societats Civils Professionals o Particulars

A partir de l’1 de gener de 2016, totes les Societats Civils Professionals (SCP) o Comunitats de Béns (CB) amb objecte mercantil, és a dir, que portin a terme una activitat (excepte les acollides a l’agricultura, ramaderia o pesca i les patrimonials) passaran a tributar per l’Impost de Societats al tipus fixe del 25%.

Aquesta reforma implica:

– Obligatorietat de portar una comptabilitat oficial per partida doble segons el Codi de Comerç (com les Societats Limitades).
– Inscripció dels seus estatuts davant el Registre Mercantil pertinent.
– Presentació al Registre Mercantil pertinent dels llibres de comptabilitat i comptes anuals.
– Manteniment dels socis de la seva responsabilitat il·limitada.
– Retribució dels socis segons dos aspectes:

  •    Si la seva dedicació- retribució de feina és pactada en junta, serà despesa deduïble per la SCP i haurà d’existir una liquidació no reglada subjecte a l’IRPF (no tindran nòmina).
  • Si la seva retribució no és per dedicació de feina, s’entendrà repartiment de beneficis (amb la qual cosa no serà despesa deduïble en l’impost de societats) i aquest dividend tindrà una retenció del 15% i la seva posterior tributació en renda.

En tot cas, s’haurà d’estudiar cada cas de SCP de manera individual per saber què és el més convenient a fer, si mantenir-la com a SCP; convertir-la en Societat Limitada (SL); dissolució i constitució d’una nova SL o dissolució i alta com a autònom a un dels socis i a la resta de socis com a familiars col·laboradors (en el cas de SCP familiars).

Oposicions de dentista a les Illes Balears

Procés: Concurs oposició INFORMACIÓ

Categoria: Odontòleg-estomatòleg / odontòloga-estomatòloga d’àrea en EAP

Places: 6 places per al torn d’accés lliure, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb una   discapacitat igual o superior al 33 %.

6 places per al torn de promoció interna.

 

Presentació telemàtica d’instàncias

Data: Del 15 de setembre al 15 d’octubre

Tramitació telemàtica d’instàncies i consulta d’informació del seu

expedient personal pel Portal de l’Opositor/a:http://opoibsalut.caib.es/

Pagament taxa telemàticamente: http://www.atib.es/ta/modelos