Totes les entrades de COEC

Utilització de teixit humà a clíniques dentals

Amb l’entrada en vigor del Reial decret 1591/2009, de 6 de novembre, pel qual es regulen els productes sanitaris, els productes derivats del teixit humà van deixar de ser conceptuats productes sanitaris i van passar a considerar-se teixits humans. Des de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 9/2014, de 4 de juliol, aquests productes passen a regular-se per l’esmentat reial decret llei, on s’estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, obtenció, avaluació, processament, preservació, emmagatzematge i distribució de cèl•lules i teixits humans.

Això vol dir que qualsevol clínica dental on s’utilitzin aquests productes derivats del teixit humà, haurà d’estar autoritzada per a realitzar aquesta activitat per part de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST TEMA

Alerta sanitària AEMPS: Denosumab (Prolia®, Xgeva®)

Segons la informació facilitada per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), Denosumab és un anticòs monoclonal humà (IgG2) que pel seu mecanisme d’acció condueix a la inhibició de la formació, funció i supervivència dels osteoclasts, el que provoca al seu torn una disminució de la resorció òssia en l’os cortical i trabecular.
Actualment hi ha dos medicaments autoritzats a Espanya amb denosumab: Prolia® i Xgeva® (es poden consultar les seves fitxes tècniques en www. Aemps.gob.es):

* Prolia® està indicat per al tractament de l’osteoporosi en dones i en homes amb risc elevat de fractures, i per al tractament de la pèrdua òssia associada amb la supressió hormonal en homes amb càncer de pròstata.

* Xgeva® està indicat per a la prevenció d’esdeveniments relacionats amb l’esquelet (fractura patològica, radioteràpia òssia, compressió de la medul·la espinal o cirurgia òssia) en adults amb metàstasis òssies de tumors sòlids.

L’osteonecrosi mandibular (ONM) és una reacció adversa coneguda per denosumab. Encara que pot aparèixer en pacients que reben denosumab per al tractament de l’osteoporosi, la major part dels casos han tingut lloc en pacients amb càncer.

L’etiologia de la ONM és desconeguda, si bé s’han identificat determinats factors de risc que afavoreixen el seu desenvolupament: tractament previ amb bisfosfonats, edat avançada, higiene bucal deficient, procediments dentals invasius, existència de determinades comorbiditats (p. Ex. Malaltia dental preexistent , anèmia, coagulopatia, infecció), hàbit tabàquic, diagnòstic de càncer amb lesions òssies i determinats tractaments concomitants (p. ex., quimioteràpia, medicaments biològics antiangiogènics, corticosteroides, radioteràpia de cap i coll).

La hipocalcèmia també és un risc conegut per denosumab, ja que en inhibir la resorció òssia dels osteoclasts disminueix l’alliberament del calci dels ossos al torrent circulatori. El risc que aquesta reacció adversa es produeixi augmenta amb el grau d’insuficiència renal del pacient. S’han produït casos d’hipocalcèmia simptomàtica greu, apareixent la majoria durant les primeres setmanes de tractament. Els casos d’hipocalcèmia greu, poden manifestar-se clínicament amb prolongació de l’interval QT de l’electrocardiograma, tetània, convulsions i alteracions de l’estat mental del pacient. Donats els riscos que acaben d’exposar en relació amb denosumab, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) estableix les següents recomanacions dirigides als professionals sanitaris:

1. En relació amb el risc d’osteonecrosi mandibular:
* Abans d’iniciar tractament amb denosumab:
– S’han d’avaluar els factors de risc per al desenvolupament de ONM.
– Es recomana fer una revisió dental i tractament preventiu odontològic apropiat.
* No administrar denosumab a pacients amb patologies dentals o mandibulars actives que requereixen cirurgia, ni a pacients que no s’hagin recuperat després d’una cirurgia maxilofacial prèvia.
* Durant el tractament amb denosumab:
– Evitar en el possible, sotmetre els pacients amb factors de risc a procediments dentals invasius.
– Informar els pacients sobre la importància de mantenir una bona higiene bucal, realitzar revisions dentals periòdiques i comunicar immediatament qualsevol anomalia a la boca (per exemple mobilitat dental, dolor o inflamació).
* Per a aquells pacients que desenvolupin ONM durant el tractament, s’establirà un pla terapèutic individualitzat en estreta col·laboració amb un dentista o cirurgià maxilofacial amb experiència en ONM. Es considerarà a més la pertinència d’interrompre temporalment el tractament amb denosumab fins que la situació es resolgui i es mitiguen, en la mesura del possible, els factors de risc existents.

2. En relació amb el risc de hipocalcèmia:
* Abans d’iniciar tractament amb denosumab, haurà de corregir-la hipercalcèmia preexistent.
* Tots els pacients han de rebre suplements adequats de calci i vitamina D, especialment aquells que presentin insuficiència renal greu o es trobin en diàlisi.
* La monitorització dels nivells de calci ha de realitzar:
Abans d’administrar la dosi inicial de Xgeva®, així com de cada dosi de Prolia®.
-dins de les dues setmanes següents a l’administració de la dosi inicial en tots els pacients tractats amb Xgeva®, així com en aquells tractats amb Prolia® amb risc d’hipocalcèmia (p. Ex. Pacients amb insuficiència renal greu).
– En cas d’aparició de símptomes que facin sospitar hipocalcèmia o en aquells casos on estigui clínicament indicat.

* Indicar als pacients que comuniquin qualsevol símptoma suggestiu d’hipocalcèmia.

Alerta, risc d’osteonecrosi mandibular i calcemia

Neix l’Agrupació de Dentistes de Catalunya dins del sindicat Metges de Catalunya

L’objectiu de la interrelació del COEC i Metges de Catalunya es establir un marc de condicions laborals i professionals dels dentistes assalariats de les empreses sanitàries del sector i de les companyies asseguradores. Per aconseguir-ho, es planteja intentar implantar un conveni col·lectiu per a dentistes amb contracte laboral en la pràctica privada alhora que continuar garantint les condicions dels odontòlegs que treballen a la sanitat pública.

El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) no pot crear cap sindicat ni cap patronal dins de la seva estructura jurídica. Tot i això sí que el COEC pot promoure entre els seus col·legiats la creació d’estructures d’aquest tipus així com informar-los de les existents. Com a col·lectiu dins la sanitat pública amb una xifra de treballadors molt baixa comparada amb la dels metges, la creació d’un sindicat propi de dentistes no obtindrà mai cap representativitat electoral ni podrà convertir-se en representant dels dentistes en les juntes de personal o comités d’empresa. D’altra banda, la infraestructura, l’experiència i el coneixement que té el sindicat Metges de Catalunya (MC) és una aposta segura on els dentistes que treballen per compte d’altri poden trobar un sindicat de referencia que els doni información i assistència jurídica des del moment en que s’afiliin.

Gràcies a la proposta que va nèixer durant les reunions entre la candidadura d’El Nou COEC, presidida pel Dr.Antoni Gomez, i el Comité Executiu de Metges de Catalunya (MC), aquesta entitat ha decidit incorporar ara a la seva estructura organitzativa una agrupació professional d’odontòlegs i estomatòlegs. Aquesta va ser la proposta que dos delegats dentistes del sindicat van traslladar a la directiva del sindicat abans de les eleccions al COEC i que ara s’ha debatut en el Consell Executiu de Metges de Catalunya per valorar-ne finalment la seva aprovació i constitució, tal com preveuen els Estatuts de MC (article 42). El reglament de l´Agrupació de Dentistes de Catalunya (ADC) va ser aprovat en data 22 de juliol de 2014. L´ADC començarà la seva activitat orgànica a partir de setembre i us convidem des de ja mateix a afiliar-vos a Metges de Catalunya per ser-ne partíceps. Actualment, gairebé un centenar de dentistes són afiliats a Metges de Catalunya i seran membres de l’ADC però volem que aquest xifra augmenti i que els dentistes representin una força pròpia dins de Metges de Catalunya.

La constitució de l’agrupació professional d’odontòlegs i estomatòlegs de Metges de Catalunya ha de contribuir a donar més “visibilitat, rellevància i operativitat” a aquest col·lectiu dins l’organització i alhora ha d’actuar com un “trampolí” per a l’increment de la representativitat dels dentistes als comitès d’empresa i a les juntes de personal.

Pots afiliar-te aquí a Metges de Catalunya com a odontòleg o estomatòleg

Fruït d’aquesta col·laboració el proper  dia 30 de setembre es realitzarà la xerrada “Tipus de contractes laborals: els coneixes? Problemàtica entorn al treballador autònom” al COEC de 20:30 a 22:00 hores (inscripcions aquí) a càrrec de la Sra. Teresa Blasi (Advocada del Col·lectiu Aide) en un acte coorganitzat pel COEC i la Fundació Metges de Metges de Catalunya.

10 RAONS PER AFILIAR-SE COM A DENTISTA A METGES DE CATALUNYA

  1. Capacitat. Metges de Catalunya és l’únic sindicat mèdic amb capacitat negociadora a Catalunya.
  2. Representativitat. Metges de Catalunya és el sindicat mèdic amb major afiliació de l’Estat espanyol i un dels primers d’Europa. A Catalunya som majoritaris.
  3. Experiència. Una història gairebé centenària que avala l’experiència i l’èxit de l’organització.
  4. Responsabilitat. Metges de Catalunya és la veu de molts professionals mèdics i defensa els seus drets professionals i laborals amb compromís de responsabilitat.
  5. Professionalitat. Metges de Catalunya són metges i dentistes i coneixen els problemes dels metges i dentistes. Aquesta proximitat facilita la defensa dels interessos del col•lectiu.
  6. Independència. La llibertat d’acció rau en la independència política i econòmica, i en l’absència de lligams amb els sindicats no mèdics.
  7. Participació. Metges de Catalunya promou la participació de tots els afiliats a través d’una estructura organitzativa descentralitzada en assemblees territorials reforçada per una xarxa de delegats.
  8. Transparència. L’activitat sindical és oberta i transparent. L’organització és sotmet periòdicament a auditories externes que analitzen la gestió econòmica i funcional de MC.
  9. Assessorament. Metges de Catalunya ofereix un assessorament jurídic personalitzat, altament qualificat i especialitzat, capaç de resoldre els conflictes laborals amb l’administració i amb les empreses sanitàries.
  10. Comunicació. Informem sobre l’actualitat sanitària i l’activitat sindical amb diligència i qualitat periodística. Utilitzem canals i mitjans propis per fer de la comunicació un servei i un instrument de cohesió i de difusió institucional.

 

Condicions d’afiliació
La quota d’afiliació a Metges de Catalunya és de 30€ trimestrals que es desgraven el 100% en la declaració de renda.