Totes les entrades de COEC

[Alerta AEMPS] Retirada del mercat material per a pròtesis dentals

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS. En aquesta ocasió, s’informa de la retirada del mercat del material termopolimeritzable per a pròtesis dentales, SR Triplex Hot Polymer (lot nº XT1372-catàleg nº 541417), així com del material autopolimeritzable per a pròtesis dentals SR Triplex Cold Polymer (lot nº XT1373- catàleg nº 541440), degut a que els materials de base s’han intercanviat.

El Fabricant és Ivoclar Vivadent AG, (Liechtenstein ) i el seu Distribuïdor és Ivoclar Vivadent, S.L.U. Carr. de Fuencarral, 24, 28108 Alcobendas, Madrid.

S’adjunta:
Información de la AEMPS sobre la alerta
Nota de aviso de la empresa

Informació eleccions Junta Provincial de Tarragona

Havent transcorregut el termini establert per a la presentació de candidatures per a les eleccions de la Junta Provincial del COEC a Tarragona, es comunica que no s’hi ha presentat cap candidatura.

Per la qual cosa es declara finalitzat el procés electoral i les eleccions es declaren desertes.

 Es convocaran noves eleccions a la Junta Provincial de Tarragona de conformitat amb l’establert a l’article 124 dels Estatuts Col·legials.

En tant no es declari una nova Junta Provincial, es manté l’actual Junta Provincial de Tarragona amb plenitud de les seves funcions.

 

Barcelona, 20 de febrer de 2019

[Alerta AEMPS] Tovalloletes WIP´ANIOS PREMIUM i WIP´ANIOS EXCEL

Nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per la AEMPS, referent a un assumpte similar als notificats en els darrers dies.

Concretament, es tracta d’un avís de cessament d’utilització i retirada del mercat de determinades referències i lotss de Tovalloletes WIP´ANIOS PREMIUM i WIP´ANIOS EXCEL, degut a una possible contaminació microbiana produïda durant la fabricació.

El Fabricant és  Laboratoires Anios S.A.S., Francia,  i el seu Distribuïdor és INSTRUNET HOSPITAL S.L.U., Carretera Sabadell a Granollers Km 14.5, 08185-Lliçà de Vall, Barcelona.

S’adjunta Nota d’avís de l’Empresa, on poden consultar les referències, models i números de lots dels productes afectats en el seu Apèndix II.

Información AEMPS

Nota de aviso de la empresa

[Alerta AEMPS] Tovalloletes DENTASEPT SH PRO WIPES, model 6×100 (Ref. 2477655EC)

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS.

Es refereix a un avís de cessament d’utilització  i retirada del mercat de determinats lots de tovalloletes DENTASEPT SH PRO, model 6×100 (Ref. 2477655EC), degut a una possible contaminació microbiana produïda durant la fabricació.

El Fabricant és DMD, França  i el seu Distribuïdor és Proclinic S.A., C/ Palermo 9, 50197 Zaragoza.

S’adjunta:

Información AEMPS

Nota de aviso de la empresa

 

[Alerta AEMPS] InterActive Precision IO Scan Adapter (nº peça 6530-09PT-Lots nº 104151, 106478, 114914 i 124072

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS.

Concretament, es tracta d’un avís de seguretat sobre l’Adaptador d’escàner InterActive Precision IO Scan Adapter (número de peça 6530-09PT), Lots nº 104151, 106478, 114914 i 124072, els quals han sigut retirats del mercat al no haber estat fabricats conforme a les especificacions.

El Fabricant és Implant Direct Sybron Manufacturing LLC, EEUU, i el seu Distribuïdor és Implant Direct Iberia SL (C/ Valgrande, 8 – 2ª planta. 28108 Alcobendas-Madrid).

S’adjunta:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa

El COEC crea una APP amb receptes i carnet digitals, entre d’altres funcionalitats, per estar al dia en un sol clic

El Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya ha creat una aplicació mòbil per facilitar als col·legiats la informació rellevant de l’entitat amb un sol clic i proporcionar-li noves funcionalitats tant interessants com la recepta mèdica i el carnet col·legial digitals.

Des de l’app tindreu accés a l’instant a les següents funcionalitats:

-Notícies: amb enllaç al canal de Notícies de la web del COEC.

-Calendari d’esdeveniments: amb informació dels cursos i activitats que se celebren a les diferents seus provincials del col·legi. Curs acadèmic, extra acadèmic, cursos privats externs, actes institucionals i celebracions diverses del COEC.

-Notificacions: avisos de temes d’especial rellevància que el COEC vulgui comunicar a la col·legiació o informacions instantànies que no es pengin al canal de Noticies.

A més a més, també disposareu d’accés les següents funcionalitats privades, accedint amb les vostres credencials de l’Espai Personal UNITIA (la intranet del Col·legi):

-Carnet: nom, cognoms i número de col·legiat, i la foto que tingueu penjada a l’Espai Personal UNITIA. Si voleu actualitzar-la o afegir-la, haureu d’enviar un email a coec@coec.cat amb l’assumpte “Actualitzar foto Unitia”, adjuntant una foto tipus carnet en format JPG i mida 200kb i el vostre DNI vigent escanejat. El carnet digital us servirà per identificar-vos còmodament per fer tràmits a les seus del COEC.

-Receptes: una nova funció que també tindreu disponible a la web de l’Espai Personal, i que us permetrà generar les vostres receptes digitals, que desprès podreu descarregar i haureu d’imprimir per signar manualment. El telèfon i email del facultatiu no es carrega automàticament a la recepta per tal de protegir la vostra privacitat (podreu afegir les dades de contacte pel pacient a mà). L’apartat “Receptes” compta amb un complet llistat dels medicaments de prescripció més habitual en l’àmbit odontològic, i també us permet escriure receptes no incloses a la llista. Tingueu en compte que dins de l’app no s’emmagatzemen les receptes un cop generades.

Accés a l’Espai Personal: amb link a la resta del vostre perfil personal d’Unitia.

L’app oficial del COEC ja està disponible per a descàrrega gratuïta a Google Play i a l’Apple Store.

Si encara no heu activat el vostre accés a l’Espai Personal UNITIA i voleu fer-ho, visiteu http://www.coec.cat/ca/espai-personal

D’aquesta manera podreu treure tot el partit a la nova APP COEC!

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PER A COBRIR ELS CÀRRECS DE LA JUNTA PROVINCIAL DE TARRAGONA

Segons l’acord de Junta de Govern del COEC de 23 de gener de 2019 i d’acord amb el Estatuts  vigents, es convoquen eleccions ordinàries per cobrir tots els càrrecs de la Junta Provincial de Tarragona que se celebraran el proper dia  28 de març de 2019, a la seu de la Junta Provincial de Tarragona en horari de 10 a 19 hores ininterrompudament.

Durant els cinc dies següents a la convocatòria d’eleccions, s’exposarà la llista d’electors i elegibles a la Secretaria de la seu provincial del COEC a Tarragona, per tal que els/les col·legiats/des puguin consultar-la, dins l’horari d’atenció al públic de la seu, i formular les reclamacions  procedents dins d’aquest termini. El cens electoral contindrà tots els col·legiats i col·legiades que, en el dia de la convocatòria electoral, es trobin al corrent de les seves obligacions i no estiguin sancionats amb suspensió dels drets col·legials.

Les candidatures hauran de ser compostes per Col·legiats i/o Col·legiades que pertanyin a la província de Tarragona. Només s’admetran candidatures per cobrir la totalitat dels càrrecs mitjançant el sistema de llistes tancades, especificant a quin càrrec concret aspira cada candidat i intentant la participació equilibrada entre col·legiats i col·legiades.  La presentació de candidatures haurà d’anar acompanyada de l’aval d’un mínim de 50 col·legiats/des, entre els quals no es poden computar els membres de la pròpia candidatura.

Els avals s’han de presentar seguint el model que trobaran a la seva disposició a la Seu Provincial i a la web del COEC, tot seguint les instruccions especificades per a la seva validesa.  Només s’acceptaran els avals no originals si estan acompanyats de document electrònic original de tramesa, com e-mail, i sempre fotocopiat en color.

En cas de què es presenti una única candidatura, sempre i quan reuneixi les condicions requerides als Estatuts, aquesta es proclamarà directament guanyadora com a Junta Provincial sense necessitat d’eleccions, el mateix dia 18 de febrer de 2019. Si hi ha més d’una candidatura a la Junta Provincial, la proclamació de la candidatura es comunicarà als col·legiats i col·legiades el 20 de febrer i s’obrirà el període de campanya electoral que finalitzarà en el moment en què es pugui començar a votar telemàticament.

Les votacions es podran fer via telemàtica des del dia 25 de març de 2019, a les 10:00h, fins al dia  26 de març de 2019, a les 23:59h. Aquells col·legiats i col·legiades que ho desitgin podran votar presencialment el dia 28 de març de 2019, entre les 10:00h i les 19:00 hores, a la mesa electoral corresponent a l’òrgan territorial on figurin donats d’alta i sempre que constin en el cens electoral. El vot presencial deixa sense efecte els vots emesos per mitjans telemàtics.

En finalitzar la votació, el dia 28 de març, es procedirà a l’escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora, la durada del seu mandat serà fins a la convocatòria d’eleccions a la Junta de Govern del COEC.

En cas d’empat entre dues o més candidatures, es proclamarà guanyadora aquella en què resulti ser President un col·legiat de més antiguitat.

D’acord amb l’article 117 dels Estatuts, a més de complir amb les condicions dels electors, són condicions especials d’elegibilitat les següents:

  • President i Vicepresident de la Junta Provincial: portar un mínim de 10 anys consecutius d’exercici professional i col·legiació;
  • La resta de càrrecs de la Junta Provincial, excepte vocals: portar un mínim de 5 anys d’exercici professional i col·legiació;
  • Vocals: portar un mínim de 2 anys d’exercici professional i col·legiació.

La Junta Electoral, segons el que disposa l’article 126 dels Estatuts, ha quedat constituïda pels següents col·legiats:

President: Dr. Antoni Gómez
Secretari: Dr. Antoni Caro
Vocals: Dr. German Pareja, Dr. Jordi Pejoan, Dr. Xavi Marco
Suplents: Dr. Ignasi Chacón – Dr. Armando Badet de Mena – Dr. Manuel Piñera Penalva

Barcelona, 25 de gener de 2019

Vist-i-plau

El President, Antoni Gómez Jiménez

El Secretari, Jordi Pejoan Fernández

DESCARREGAR CONVOCATÒRIA EN PDF: convocatòria

DESCARREGAR MODEL D’AVAL EN PDF:  Model Aval

[ALERTA AEMPS] Implant dental SwishPlus: Peça nº 925708 – lot nº 109038

Els informem d’una nova Alerta de vigilància de productes sanitaris notificada per l’AEMPS.

En aquesta ocasió, es tracta d’un avís de seguretat sobre l’Implant dental SwishPlus de 5,7 mm de profunditat x 8 mm de llarg, plataforma SBM de 6,5 mm de profunditat, número de peça 925708 i número de lot 109038, el qual ha sigut retirat del mercat degut a la possibilitat de que els codis de color en el vial i a la tapa no es corresponguin amb el tamany descrit en el vial, motiu pel qual podria portar a error en l’elecció del tamany de l’implant.

El Fabricant és Implant Direct Sybron Manufacturing LLC, EEUU, i el seu Distribuïdor és Implant Direct Iberia SL (C/ Valgrande, 8 – 2ª planta. 28108 Alcobendas-Madrid).

S’adjunta:

Información de la AEMPS sobre la alerta

Nota de aviso de la empresa

 

[Carta oberta del President] Black Friday en salut. Tothom en promoció

Divendres negre. Després dels escàndols arrel del tancament sobtat de clíniques com Funnydent i Idental, que van provocar milers d’afectats, soroll, notícies, escàndols, estafes i indignació a les xarxes, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació, l’Ajuntament de Tarragona, Consum i plataformes d’afectats exigeixen ara al col·lectiu de dentistes que fem gestos, descomptes i solidaritat, però simultàniament se’ns acusa de no haver fet res. Ho diré molt clar i català: Ja n’hi ha prou collons!

Portem anys denunciant i reclamant actuacions al Parlament de Catalunya, al Senado, al Ministerio de Sanidad, als grups parlamentaris catalans i nacionals, al Departament de Salut…, la necessitat imperativa de la regulació / prohibició de la publicitat sanitària. Ho sap tothom, és un escàndol.

Estem farts de veure a Bertín Osborne, Xavi Hernández, Javier Cárdenas, Iker Casillas, Carolina Cerezuelo i Jesús Vázquez sent la imatge de mútues que regalen assegurances dentals, fan regals, promocions 2×1, garanties de per vida, garanties de 10 anys, descomptes i subvencions, i altres promocions. Què serà el següent? Un viatge en autocar on regalin un pernil o formatge manxego i sortegin blanquejaments dentals als jubilats? Com deia Matías Prats, “pero esto, ¿qué es? PERO ESTO, ¿QUÉ ES?”

Prou ja de fer demagògia populera amb l’odontologia!

S’ha deixat a l’odontologia fora de la cobertura de prestacions públiques. S’ha deixat a l’odontologia en mans del sector privat. S’ha deixat que el low cost dental s’establís al nostre país, argumentant erròniament que això socialitzaria l’odontologia i l’accés al dentista. S’ha deixat que, per tenir accés al dentista la gent hagi de creure els anuncis de la tele o refiar-se de clíniques dentals que deixen fulletons promocionals de clíniques dentals a la bústia. O, inclús, buscar quin descompte es pot aconseguir per internet o el regal d’un implant dental per la compra d’una hamburguesa.

S’ha deixat que la part de la població que no té recursos per accedir al dentista fes finançaments impossibles atrets per les promocions. S’ha permès que hi hagués dentistes com a xurros, obrint facultats privades (som la fàbrica de dentistes d’Europa i els que més quilòmetres d’AVE i aeroports tenim), tot plegat amb “molt” de criteri.

S’ha permès el descontrol, sense numerus clausus, pensant erròniament que així l’odontologia seria més “barata”. Hi havia el pensament que el low cost salvaria el cul a una administració incompetent que no planifica i que creia que amb la plaga de clíniques low cost socialitzarien l’accés al dentista sense posar ni un duro .

“El sector ja es regularà!”, deien, com si es tractés de pizzeries o immobiliàries, ometent deliberadament que l’odontologia és salut i pot portar conseqüències importants si tenim problemes.

Cap dels polítics amb qui he parlat va a una clínica de marca, ni low cost, ni ells ni la seva família….però la gran majoria de la població no pot accedir al dentista.

En aquest país et trasplanten un ronyó o et fan una canvi de sexe, però no et salven una dent fent un tractament de nervi. I ho denunciem, i fem la campanya “No piquis!”, i la campanya “Per una Odontologia sense trucs” protagonitzada pel Mag Lari, i anem a la televisió, a les ràdios i sortim en premsa, i l’autoritat catalana de la competència ens expedienta, i ens fa retirar la campanya “No piquis!” o ens sanciona. Però és clar, ningú fa res, els pacients estafats, amb problemes de salut, i ara és el Col·legi el que ha de fer alguna cosa. Donen ganes de parafrasejar a  José Antonio Labordeta o Fernando Fernán Gómez.

Prohibeixin d’una vegada la publicitat sanitària. No es pot vendre la salut al que més i millors anuncis de televisió o promocions faci. Ho entenen? No fan decrets exprés en reunió de Consejo de Ministros pel què els interessa? Pues ale, és fàcil!

Regulin el número de dentistes, com es fa a Europa. Augmentin la cobertura sanitària i incloguin la salut bucodental en les prestacions públiques. Creïn les especialitats d’una vegada, com a la resta d’Europa, i no continuem sent bananeros.

Facin que es compleixi ESCRUPULOSAMENT i ESTRICTAMENT la Llei de Societats Professionals de 2007. La propietat, titularitat, gestió i explotació, ha de ser dels professionals: DENTISTES. Ni empresaris amb afició als cavalls, ni societats intermediàries, ni inversors, ni franquiciats, ni fons voltor, ni bancs, ni asseguradores, ni protètics, ni fruiters. L’odontologia pels dentistes.

I ara, pel Black Friday, et regalen un raspall de dents elèctric, o si portes a l’àvia a fer ortodòncia et regalaran un patinet elèctric solar, o entrades pel cinema (crispetes no incloses), 50% de descompte si s’accepta un finançament de 60 quotes d’uns 100 eurets de res amb garantia de per vida, de Jordi Hurtado.

(Això sí, si tanca l’empresa Jordi Hurtado, no se’n fa responsable). Assegurances dentals per menys del què costa un entrepà i una aigua (de l’aixeta, que ara igual d’aquí res la regalen). Tot molt normal. Publicitat “churrunyosa” com dic jo.

Tothom a la caça del pacient, a veure si el community manager de la clínica fa algo a Facebook o Instagram per portar més clients i fer també samarretes i gorres. Ara és Black Friday i, si Amazon i Mediamarket ho fan, doncs les clíniques dentals també. Després ja vindran les promocions de Nadal, San Valentí, o el dia de l’elefant de colors Elmer. És igual, tot s’aprofita. Si Navidul ha venut més pernils amb Bertín Osborne, doncs Unidental no pot ser menys! “Dale Manolo!”.

D’aquí poc, el què conduirà bicicleta o moto de GLOVO, et portarà un dentista a la capsa del darrera, acompanyat d’un comercial que ho supervisarà tot, fent un “2 de 1 amb folre i manilles”, això sí, sense vestir de groc que això és un tema molt important i seriós.

Està clar, la culpa és dels dentistes, que són careros, i del Col·legi.

Tot molt normal

Barcelona, 23 de novembre de 2018

Antoni Gómez Jiménez
President del COEC

Campanya de recollida de joguines per l’hospital infantil de Sant Joan de Déu

 

S’acosten les festes de Nadal i, malauradament, hi haurà nens i nenes que hauran de passar aquestes dates hospitalitzats per diferents patologies. L’any passat van ser més de 850 nens i nenes, des de nounats fins als 18 anys, que van passar la Nit de Reis ingressats a l’Hospital de Sant Joan de Déu. Gràcies a persones amb un gran cor molts d’aquests infants van rebre joguines carregades d’energia i força que els van ajudar a superar l’adversitat i la malaltia. Des del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya volem sumar-nos a aquests donants solidaris, i per això organitzem aquesta iniciativa.

Fins el dia 19 de desembre de 2018 podeu entregar joguines noves a qualsevol de les seus provincials del COEC, i les farem arribar a l’Hospital perquè siguin entregades de mans dels mateixos Reis Mags als nens.

Tingueu en compte que:

  • les edats dels pacients van de nounats fins als 18 anys,
  • tots els regals, per motiu de prevenció de risc d’infeccions, han de ser nous a estrenar i estar marcats amb el segell CEE,
  • no cal portar-los embolicats ja que a l’Hospital els han de veure per poder-los fer arribar als pacients adequats segons les seves patologies.
  • la data límit d’entrega dels regals al COEC és el 19 de desembre.

Per què no podem portar les joguines en bon estat que tenim a casa?
La raó és simple, les joguines usades requereixen una neteja que l’Hospital no té capacitat per fer, encara que els arribin en magnífiques condicions. S’han d’assegurar que no poden perjudicar la salut dels nens i nenes ingressats, que poden tenir les defenses baixes.

Com han de ser les joguines que podem rebre a l’Hospital?
Les joguines per als pacients només poden ser noves i a estrenar, de contingut adient pels nens (no bèl·liques, no sexistes …) i amb el distintiu CEE, per tal de garantir que reuneixin les condicions higièniques i de seguretat establertes per la Comunitat Econòmica Europea.

A més a més, les joguines que es recullin se sumaran al donatiu que farà el COEC, d’un regal per cada nen que participi en el concurs de dibuix infantil

Us encoratgem a participar en aquesta campanya solidaria que portarà somriures i alegria a molts nens i nenes valents.